دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 15-27 

علمی پژوهشی

1. ارزیابی نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر قروه)

صفحه 1-14

حمید گنجائیان؛ مرتضی اکبریان؛ امیرعلی عباس زاده


شماره‌های پیشین نشریه