راهنمای نویسندگان

 دانلود راهنمای تدوین و نگارش مقاله فارسی (Word)

Guidelines for Authors(Word)

 

دانلودفرم تعارض منافع(WORD)

دانلودفرم تعهد رعایت اخلاق نشر و واگذاری حقوق نشر(WORD)