ا

ب

  • بهزاد افشار، کتایون [1] استادیارگروه فیزیک، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ز

  • زارعی، شهرام [1] دانشجوی کارشناس ارشد معماری،گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ع

گ

م

  • مروتی، علی [1] دانشجوی کارشناسی شهرسازی، واحد سنندج،مرکزعلمی کاربردی جهاد دانشگاهی،سنندج، ایران

ن

  • نصیری، شیما [1] دانشجوی دکترای شهرسازی،گروه شهرسازی،واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

  • نوری، کامران [1] استادیار-دانشگاه پیام نور-مرکز کرمانشاه

  • نوروزی، میلاد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه آزاد-واحد کرمانشاه

ی

  • یوسفوند، مهدی [1] کارشناس ارشد شهرسازی گرایش طراحی شهری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران