ارزیابی تحقق مکان معاصر شهری برمبنای رویکرد میان فرهنگی؛ نمونه موردی نوار ساحلی کیانپارس غربی شهر اهواز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیارگروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

از آنجا که هر فعالیتی در تصور انسان صورت می‌گیرد، اساساً متکی به فرهنگ است و آن فعالیت تابع خصوصیات فرهنگی جامعه است و این امر در فضاهای شهری مطرح است. هر ناحیه فرهنگی دارای یک مرز (فیزیکی، سیاسی یا فرهنگی) است. استان خوزستان از دیر باز تا کنون با گویش‌ها، آیین‌ها و خرده فرهنگ‌های گوناگون تیراژه‌ اقوام بوده است. بر این اساس هدف این پژوهش در ارزیابی چند مقوله محوری اعم از مکان معاصر شهری، ابعاد میان فرهنگی و نوار ساحلی کیانپارس غربی شهر اهواز است. جامعه آماری پژوهش، ناحیه یک از منطقه دو شهر اهواز با جمعیت 4957 نفر می باشد که به روش جدول مورگان، تعداد 355 نفر اعم از زن و مرد به روش تصادفی ساده جهت پاسخگویی به ابزار پژوهش، انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد مکان معاصر شهری با رویکرد میان فرهنگی مفهومی دو وجهی با ابعاد مختلف است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات انجام گرفته، ابعاد بینافرهنگی مکان شامل رویدادی، تعاملی-تکاملی، جذب و ماندگاری در قالب دو مفهوم ارتباط و معنای میان فرهنگی در زمینه مکان معاصر شهری با ابعاد رفتار و فعالیت، کیفیت محیطی، رضایت مکانی بررسی شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS, PLS-SMART3 به صورت ترکیبی به آزمون فرضیه ها و سپس ایجاد مدل پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر مستقل میان فرهنگی با متغیر وابسته مکان معاصر شهری رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the realization of contemporary urban space based on an intercultural approach; Case study of Kianpars west coast of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Ayoub Kahkesh 1
  • Behnaz Babaeimorad 2
1 M.a Student of Urban Design, Department of Urban Planning, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant professor in urban planning, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Since every activity takes place in the human imagination, it is basically based on culture, and that activity is a function of the cultural characteristics of society, and this is the case in urban spaces. Every cultural area has a border (physical, political or cultural). Khuzestan province has long been the circulation of ethnic groups with different dialects, rituals and subcultures. Accordingly, the purpose of this study is to evaluate several central categories including contemporary urban location, intercultural dimensions and the coastal strip of western Kianpars in Ahvaz. The statistical population of the study is district one of the two districts of Ahvaz with a population of 4957 people. Using the Morgan table method, 355 people, both men and women, were selected by simple random sampling to respond to the research tool. In order to test the research hypotheses, structural equation modeling has been used. The results of the present study show that contemporary urban space with an intercultural approach is a two-dimensional concept with different dimensions. In this study, using the studies conducted, the intercultural dimensions of place including events, interactive-evolutionary, absorption and persistence in the form of two concepts of intercultural communication and meaning in the field of contemporary urban space with dimensions of behavior and activity, environmental quality, spatial satisfaction Using SPSS and PLS-SMART3 statistical software, the hypotheses are tested in combination and then a model is created. The results showed that there is a significant and direct relationship between the independent intercultural variable and the dependent variable of contemporary urban location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercultural Approach
  • Contemporary Urban Location
  • Structural Equations
  • West Kianpars Coastline
  • Ahvaz