اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پرویز اکبری

شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی

maadcitycogmail.com
09189716047

سردبیر

دکتر محسن کلانتری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

www.msnkln.com/
mo_kalantarisbu.ac.ir
0000-0002-2646-6461

جانشین سردبیر

دکتر حسن سجادزاده

شهرسازی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان

profs.basu.ac.ir/sajjadzadeh/
sajadzadehbasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر پروین پرتوی

شهرسازی استاد گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه هنر تهران

faculty.art.ac.ir/partovi/fa
p.partoviart.ac.ir
0000-0003-4287-9335

دکتر کیومرث حبیبی

فوق دکترای شهرسازی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=70
habibi_kyahoo.co.uk
08733666772

دکتر هوشمند علیزاده

طراحی شهری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~halizadeh/
h.alizadehuok.ac.ir

دکتر نوید سعیدی رضوانی

شهرسازی استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

qiau.ac.ir/saeedi%20rezvani.info
navidsaeidirezvaniyahoo.com

دکترعلی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی استاد گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

anabestani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
anabestanium.ac.ir
0000000314615893

دکترسید کاظم علوی پناه

سنجش از دور و GIS استاد تمام، گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده جغرافیا و سنجش از دور، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/salavipa/?lang=fa-ir
salavipaut.ac.ir
0000-0002-3554-111X

دکتر فضیله دادورخانی

جغرافیای انسانی استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگده جغرافیا، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fkhani/?lang=fa-ir
fkhaniut.ac.ir
0000-0002-1313-3553

دکتر زهره داودپور

شهرسازی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

qiau.ac.ir/davudpour.info
zdavoudpouryahoo.com

دکتر حمیدرضا صارمی

شهرسازی استادیار گروه شهرسازی, دانشکده هنر و معماری, دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/saremi
saremimodares.ac.ir

دکتر ملیحه احمدی

شهرسازی استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

m.ahmadiqodsiau.ac.ir

دکتر سعید ملکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=8-6097315&CultureID=1
malekisscu.ac.ir
000000168844259

دکتر قادر بایزیدی

معماری استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

www.iausdj.ac.ir/_Academician?username=ghbayazidi
q_bayzidiiausdj.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر آلان فریدون علی

معماری رئیس دانشگاه پلی تکنیک، دانشیارگروه معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه پلی تکنیک، سلیمانیه، عراق

mysite.spu.edu.iq/alan-ali/
alan.alispu.edu.iq

فرانسیسکو مانوئل سردوورا

شهرسازی استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه لیسبون.پرتغال.

ciaud.fa.utl.pt/index.php/en/membros-3/urbanismo/inves-efect/79-investigadores/2014-06-20-10-26-04-1/2014-06-20-10-37-05-1/1546-francisco-manuel-camarinhas-serdoura-2
fsfa.ulisboa.pt
0000-0002-9840-6177

مدیر داخلی

دکتراسلام کرمی

شهرسازی استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S1134
architect_ikyahoo.com

مدیر اجرایی

روژان پورحسین

برنامه ریزی شهری دفتر شهرسازی و معماری هویت محیط

rozhan.pourhoseingmail.com
+989199736030

صفحه آرا

آنوش اسکندری

شهرسازی فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط

anoosh.esgmail.com