دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، شهریور 1400 (تابستان) 

مستخرج از پایانامه

تبیین اصول واستوشاسترا در طراحی مراکز طب مکمل آیورودا

10.22034/(jrupa-ei).2022.302013.1093

نگار فتوحی؛ خسرو موحد؛ امیررضا ارزاقی