تبیین راهکارهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 معماری،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران،ایران

2 گروه معماری،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران،ایران

10.22034/(jrupa-ei).2022.309113.1097

چکیده

امروزه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله شهر تهران، هماهنگی مطلوبی میان نمای ساختمان ها با بستر فرهنگی-اجتماعی و نیز هویت آن شهر وجود ندارد که این مهم باعث اغتشاشات بصری متعدد و آسیب های روانی فراوان بر شهروندان و کاربران ساختمان ها می گردد. پژوهش پیش رو با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی در پی آن است تا به تبیین و اولویت بندی راهکارهایی به منظور ارتقا انطباق پذیری نما ساختمان های مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگی و هویت شهر بپردازد.بدین منظور بعد از بررسی و تبیین مولفه های هویت مطلوب در منظر شهری و نیز راهکارهای تحقق فرهنگ در نماهای شهری به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر انطباق نماهای شهری با بستر فرهنگی بر پایه تکنیک سوات پرداخته و در نهایت پرسشنامه هایی را در اختیار متخصصان حوزه معماری و شهرسازی قرار داده تا بدین منظور به اولویت بندی راهکارهای انطباق پذیری ساختمان های مسکونی در شهر تهران با بستر فرهنگی بپردازد.یافته ها نشان می دهند که بهره گیری از مصالح به جهت خاطره انگیزی و هویت بخشی به ساکنین با مقدار آماره تی 3.24، توجه به الگوهای رفتاری ساکنین با مقدار آماره تی 3.45 و بهره مندی از ارزش های تاریخی در محدوده به عنوان نشانه با مقدار آماره تی 3.84 بیشترین تاثیر را به منظور هویت بخشی به ساختمان ها و انطباق هرچه بیشتر نمای ساختمان های مسکونی با بستر فرهنگی شهر ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Defining strategies for adapting the residential buildings facades in Tehran to the cultural context

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Ghameshlouei 1
  • Avideh Talaei 2
1 Art and Architecture faculty, West Tehran Islamic Azad university(wtiau), Tehran,Iran
2 Art and Architecture Faculty, West Tehran Islamic Azad university(wtiau),Tehran,Iran
چکیده [English]

Nowadays, in many cities in Iran, Specifically Tehran, there is no optimal coordination between the buildings facades and the socio-cultural context and the identity of the city, which causes numerous visual disturbances and psychological damage to citizens and buildings users. The following research seeks to explain and prioritize solutions to improve the adaptability of the facades of residential buildings in Tehran with the cultural context and the identity of the city through descriptive-analytical and survey research methods. For this purpose, after explaining the components of identity in the urban landscape as well as strategies for implementing culture in urban landscapes, internal and external factors affecting the adaptation of urban landscapes to the cultural context evaluate based on SWOT technique and consequently provide questionnaires to experts in the field of architecture and urban planning in order to prioritize the adaptation strategies of residential buildings in Tehran with a cultural context. Findings show that the use of materials for memory and identity to residents with a value of T 3.24, attention to behavioral patterns of residents with a value of T 3.45 and the use of historical values in the area as a sign with the value of statistics T-3.84 play the greatest role in identifying buildings and adapting the residential buildings facades to the cultural context of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Building
  • facade
  • culture
  • identity