الگوشناسی و هویت سازمان فضایی- کالبدی تکیه معاون المک کرمانشاه

نوع مقاله : مستخرج از پایانامه

نویسندگان

1 همدان، جهاد دانشگاهی، گروه معماری

2 همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی

10.22034/(jrupa-ei).2022.270931.1060

چکیده

تکایای ایرانی که مظهر پیوند بین زمان،مکان ومردم هستند بعنوان تنها فضاهای باز شهری با عملکرد مذهبی در فرهنگ شهرسازی مسلمین منحصر به فرد می باشند. شناخت ویژگیهای معماری وبکارگیری اصول طراحی در چنین بناهایی می تواند در تداوم کالبدی یک فرهنگ در محیط ونیزهویت بخشی به شهر ایرانی کمک موثری نماید. مقاله وپژوهش فوق به دو پرسش پاسخ میدهد:اول اینکه چه عواملی در شکل گیری کالبد تکیه معاون الملک دخیل بوده است؟ودوم:آیا در شکل گیری تناسبات،استخوان بندی،وفضاهای معماری تکیه الگوی خاصی حاکم بوده است؟برای رسیدن به این هدف،تحلیل بصورت فرمی در زمینه تناسبات ،دسترسیها وسلسله مراتب اجزای تشکیل دهنده تکیه مورد بررسی قرار گرفته است تا از این طریق هدف نگارش این مقاله که بررسی الگوشناسی سازمان فضایی-کالبدی تکیه معاون الملک در شهر کرمانشاه است، محقق گردد.لذا برای انجام پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده.ابزارهای گردآوری داده ها:مطالعات کتابخانه ای،مطالعات اسنادی شامل: بررسی نقشه های موجود،مشاهدات میدانی ، اندازه گیری ابعاد واندازه ها وتطبیق نقشه های موجود با یافته ها بوده که نتیجه آن رسیدن به الگوی اصلی بنا واستخراج الگوی اولیه آن پیش از احیا ومرمت می باشد.نتایج پژوهش نشان می دهدپیروی از طرح حیاط مرکزی با توجه به شرایط اقلیمی سرد منطقه ولذا توجه به مسأله درون گرایی یکی از عوامل تأثیرگذاردر شکل گیری کالبدی این اثر ارزشمنداست که به کمک عوامل دیگری همچون نسبت فضاهای باز به بسته ،هم پیوندی فضایی،وضوح،توازن، و سلسله مراتب فضایی در اجزای این اثر تاریخی باعث شده تا با توجه به آنکه اجزای این بنا در زمانهای مختلف به هم الحاق شده اند،اما استخوان بندی وپیکر بندی منسجمی در کالبد تکیه دیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Spatial-structural Pattern if the Mo'aven Al-Molk Takiyeh of Kermanshah,Iran

نویسندگان [English]

  • Hadis Alimohammadi 1
  • Hassan Sajadzadeh 2
1 Hamedan , Jehad daneshgahi
2 Associate Professor Of Urban Design in University of Hamadan Bu-Ali Sina University, Faculty of Art and Architecture, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Iranian Takiyehs, which epitomize the link among time, place, and people, are unique as they are the only open urban spaces with religious function in the Muslim urban-planning culture. Understanding the architectural features and the design principles in such buildings can contribute to the physical continuity of a culture in its environment and also to the identification of Iranian cities. This paper and research answered to two questions: First, what factors contributed to the formation of the structure of the Mo’aven Al-Molk Takiyeh? And second, did a particular pattern contribute to the formation of the ratios, the skeleton, and the architectural spaces of the Takiyeh? To this end, the ratios, the accessibility and the hierarchy of the sections of the Takiyeh were examined in order to fulfill the objective of this paper; that is, to identify the spatial-structural pattern of the Mo’aven Al-Molk Takiyeh of Kermanshah. Therefore, a descriptive-analytical method was used to conduct the study. Data collection procedures included library studies, documentary studies including the examination of the existing plans, field observations, measuring the dimensions, and matching the existing plans to the findings, which resulted in identifying the original pattern of the building prior to its restoration and renovation. The obtained results showed that following the central courtyard design due to the cold climatic conditions of the region and considering the introversion issue are among the factors affecting the structural design of this valuable monument. Furthermore, other factors such as the ratio of the open to closed spaces, the spatial interconnection and hierarchy, the clarity, and the balance of the sections of this monument have given rise to the cohesive skeleton and configuration of its structure, despite the fact that its sections were joined together at different times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah
  • Mo’aven Al-Molk Takiyeh
  • Pattern
  • Spatial
  • Structural