ارزیابی طرح های بازآفرینی شهر تهران با تاکید بر میزان تاثیرگذاری آنها در فرایند دست‌یابی به توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

10.22034/(JRUPA-EI).2021.287781.1082

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی طرح های بازافرینی و تاثیر انها در دست یابی به توسعه پایدار شهری شکل گرفته است. به این منظور 4 طرح بازافرینی در تهران مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 107 شاخص در چهار جنبه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست پذیری استخراج شده است. میانگین نمره کیفیت 4 طرح بازافرینی مورد بررسی در جنبه تهیه طرح 17.5 از 50 است، نمره کیفیت اجرا طرح ها توسط شهرداری به طور متوسط 16.8، که نشان می دهد طرح هایی که در حال حاضر در حال حاظر مورد بررسی قرار گرفته اند. این نمرات به اندازه کافی مفاهیم اساسی پایداری شهری را منعکس نمی کند. به طور کلی نتایج نشان می دهد که در اکثر طرح ها با توجه به رویکرد های موجود تمرکز بر شاخص های خاصی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص های بخش انرژی و حمل و نقل پایدار حد اقل نمرات را به خود اختصاص داده اند. همچنین در بخش اجرای این طرح ها هم نتایج ضعیف براورد شده است. همچنین نتایج تحلیل آماری PLS نیز نشان می دهد که ابعاد اصلی در این تحقیق از نظر کارشناسان، بر بعد کالبدی به عنوان مهمترین متغییر تمرکز دارد. همچنین بعد کالبدی با 4.229 بیشترین سطح عاملی و متغییر اقتصادی با 1.195 کمترین سطح عاملی را در دست یابی به توسعه پایدار در بطن طرح های بازافرینی به خود اختصاص داده اند همچنین متغییر های زیست پذیری با سطح عاملی3.459 و اجتماعی فرهنگی 2.678 با سطح عاملی در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. با توجه به نتایج مشخص است که نهاد های متولی این امر باید سیاست های همسویی را در تهیه و اجرای این طرح ها در پیش بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tehran city regeneration plans with emphasis on their impact on the process in achieving sustainable urban development

نویسنده [English]

  • MOHAMADREZA ARASTEH TALESHMIKAIIL
Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Azad University of Tehran Markaz
چکیده [English]

This study has been formed with the aim of evaluating re-creation projects and their impact on achieving sustainable urban development. For this purpose, 4 re-creation projects have been studied in Tehran, which have been studied using content analysis method. A total of 107 indicators have been extracted in four aspects: social, economic, physical and livability. The average quality score of the 4 recreating projects reviewed in terms of project preparation is 17.5 out of 50, the quality score of project implementation by the municipality is 16.8 on average, which indicates that the projects that are currently being reviewed. These scores do not adequately reflect the basic concepts of urban sustainability. In general, the results show that in most designs, according to the existing approaches, the focus is on specific indicators. The results show that the indicators of the energy sector and sustainable transportation have the lowest scores. Poor results have also been estimated in the implementation of these projects. The results of PLS ​​statistical analysis also show that the main dimensions in this study, according to experts, focus on the physical dimension as the most important variable. Also, the physical dimension with 4.229 has the highest level of factor and the economic variable with 1.195 has the lowest level of factor in achieving sustainable development in the heart of re-creation projects. They are in the second and third ranks. According to the results, it is clear that the institutions in charge of this matter should adopt alignment policies in the preparation and implementation of these plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban regeneration
  • sustainable development
  • worn and inefficient texture
  • Tehran