دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اسفند 1400 (زمستان) 

مقاله پژوهشی

الگویابی میانوار در خانه‌های بومی شرق گیلان

10.22034/(jrupa-ei).2022.303772.1094

سیده مهدیه میرمیران؛ علی اصغر ملک افضلی؛ لیلا کریمی فرد