سیر تحول و تکوین سازمان کالبدی آتشکده به مسجد از عصر ساسانی به عصر اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ساختمان

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، واحد یاسوج، ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

10.22034/(jupa-ei).2022.326243.1110

چکیده

با پایان گرفتن حکومت ساسانی، دوره اسلامی در ایران شروع شد، مسلمانان برای اعمال عبادی، نیاز به مسجد داشتند. از این رو آتشکده‌هایی را به مسجد تبدیل کردند و تعدادی را ویران کردند و جای آنها مساجد ساختند. در دوره‌های تاریخی متفاوت، عناصر مختلفی به آنها با سبک‌ها متفاوتی اضافه شد. در این پژوهش سوالاتی چون ویژگی‌های عناصرِکالبدی و فضایی آتشکده و چگونگی تغییرات آنها و تبدیل شدن به مسجد، به صورت واضح بیان شده است و پژوهشگر علت تغییرات بنا ها را متوجه شد. این پژوهش: به روش تحلیلی توصیفی و با نگرش تاریخی به انجام رسیده است که از طریق جمع آوری اطلاعات، گرد آوری شده است و نتیجۀ بررسی‌ ها در رابطه با بناهای مساجد و آتشکده‌ها در دوره‌های اسلامی، به دین شرح است: مساجد از 4ساختار تشکیل شده اند، ساختار اول شبستان+صحنِ مسجد. ساختاردوم: چهارطاقی+شبستان+صحن. ساختارسوم فقط از یک شبستان و ساختارچهارم، فقط چهارطاقی است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evolution of the physical organization of the fire temple to the mosque from the Sassanid era to the Islamic era of Iran

نویسندگان [English]

  • zohre naderian 1
  • seyed Jacob Zolfaghari Far 2
1 University of Medical Sciences BSc in Construction
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Yasouj Branch, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

With the end of the Sassanid rule, the Islamic period began in Iran, Muslims needed a mosque for worship.
Hence, they turned fire temples into mosques and destroyed some of them and built mosques in their place.
In different historical periods, different elements were added to them with different styles.
In this research, questions such as the characteristics of the physical and spatial elements of the fire temple and how they change and become a mosque, are clearly stated and the researcher understood the reason for the changes in the buildings.
This research has been done by descriptive analytical method and with a historical perspective, which has been collected through data collection, and the result of studies on the buildings of mosques and fire temples in the Islamic period is as follows: Mosques are composed of 4 structures Have been, the first structure of the nave + courtyard of the mosque. Second structure: quadrangular + nave + courtyard. The third structure is only one nave and the fourth structure is only four-arched.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire
  • fire temple
  • Sassanid period
  • Iranian mosques
  • Islamic period of Iran