تحلیل تأثیرات اقتصاد محلی بر جایگاه منطقه ای با استفاده از مدل اقتصاد پایه (نمونه موردی: شهرستان بستان آباد)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

توسعه اقتصاد محلی، حاصل فرایند همکاری دولت و  بخش خصوصی در مقیاس محلی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال زایی بالاتر است. راهبرد توسعه اقتصاد محلی رویکردی است که در چند دهه اخیر برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشورهای مختلف اتخاذ شده است. کاهش بیکاری، شناسایی پتانسیل های منطقه‌ای و افزایش درآمد و به تبع آن کاهش فقر، از نتایج پیاده‌سازی این راهبرد می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده ضمن توجه به عوامل اصلی اثرگذار بر توسعه به زمینه های اصلی توسعه اقتصاد محلی نیز توجه شود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی  می باشد و با استفاده از داده های اسنادی و آماری موجود، تدوین شده است. در تهیه پایگاه داده و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای آماری مانند Excel  و Spss  و استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش با استفاده از مدل اقتصاد پایه، توسعه شهرستان بستان‌آباد در پیوند با گسترش مناسبات و ارتباطات اقتصادی با شهرهای مجاور و روستاها و توسعه اقتصادی بازارهای محلی صورت گرفته است. از این رو علاوه بر بررسی تحولات کلان، مسائل شهرستان بستان آباد از در سه بخش (صنعت، معدن و کشاورزی)، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان بستان آباد از قابلیت ها و توان‌های اقتصادی زیادی در بخش کشاورزی و صنعت برخوردار است. همچنین نتایج تحقیق نشان می­دهد، با توجه به محدودیت های زیرساختی و زیست محیطی در توسعه اقتصاد محلی بستان آباد، در همین راستا محدودیت‌هایی هم در زمینه اقتصادی وجود دارد که براساس تحلیل نتایج  یافته‌های تحقیق، راهبرد توسعه اقتصادی شهرستان، باید مبتنی بر اولویت سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک صنعتی در سه بخش کشاورزی (LQ بالاتر از 1، اشتغال پایه در شهرستان)، صنعت و معدن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of local economy on regional position using basic economy model (Case study: Bostan Abad city)

نویسندگان [English]

  • Hadi Eskandari einodin 1
  • Samira Saeidizaranji 2
1 PhD candidate Geography and Urban Planning, Department of Geography, Faculty of Humanities, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 M.Sc. candidaet, Geography and Urban Planning, Department of Geography, Faculty of Humanities, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Local Economic Development is a result of the collaboration between the government and private sector at a local scale to achieve economic development and generate job creation platforms. Local Economic Development strategy is an approach adopted to improve the economic indicators within various countries over the past few decades. Reduction of unemployment, identification of local potentials, income growth and, as a result, reduction of poverty are major outcomes of adopting this approach. In this research, the researchers have endeavored to consider not only the main economic development indicators at a local and urban level but also the main contexts of local economic development. The research has been written according to the existing documental and statistical data. The objective of the research is practical and method used is descriptive-analytical. Software programs like SPSS and Excel have been used to analyze the data and create the database and ArcGIS program has been used to describe and process the geographic information. Based on the results of this research, the development of Bostan Abad city is connected to the extension of relationships and economic ties with the adjacent cities and villages and economic development of local markets. Thus, the economic issues of Bostan Abad city have been discussed and analyzed in addition to the analysis of the city’s macro developments. The results of the research show that Bostan Abad city has high economic potentials and capabilities in agricultural and industrial sectors. The results also show that adding to the infrastructural and environmental limitations in the local development of Bostan Abad city, there are also economical and physical limitations. According to the analysis of the research results, the strategies for the economic development of Bostan Abad city must be based on the investment priority in small-scale industrial production units in agricultural, industrial and mining sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Economic Development
  • Local Economic Development (LED)
  • Environmental Power
  • Bostan Abad City
:1احمدی پور، زهرا، قادری حاجت، مصطفی (1395)، ساماندهی و آمایش سیاسی فضایشهری، شهرسازی، چاپ دوم، سازمان تدوین و کتب علوم انسانی (سمت)، تهران.

:2آنامراد نژاد، رحیم بردی و همکاران (1392) ، نقش مشارکت مردمی در اقتصاد و مدیریتشهری، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره سوم، چاپ اول

:3اداره راه و شهرسازی شهرستان بستان آباد، (1397)، گزارش شبکه معابر شهرستان، طرح جامع شهرستان.

  :4برودل، فرناند (1372)، سرمایه داری و حیات مادی 1800 1400،  ترجمه بهزاد باشی؛ نشر نی، تهران، چاپ اول.

:5برودل، فرناند (1380)، بازنگری در تمدن مادی و سرمایه داری، ترجمه فیروز مهاجر؛ نشر دیگر، تهران.

:6برودل، فرناند (1388)، پویایی سرمایه داری، کتاب آمه؛ تهران ، چاپ دوم

:7بابایی اقدم، فریدون (1389)، نقش مدیریت در توسعه گردشکری؛ مطالعه موردی کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی.

:8حسینی نیا، غلامحسین، سفیدبری، لیلا (1394)، تدوین الگوی توسعه منطقه ای براساس استراتژی توسعه اقتصاد محلی، چارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، مرکز همایشهای رازی.

:9زنگنه شهرکی، سعید، حسینی، سید علی (1392)، مدیریت اقتصاد شهر با تأکید بر مالیات محلی و متغیرهای مؤثربرآن، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره دوم

:10شهرداری شهرستان بستان آباد، (1395)، گزارش طرح جامع، (وضع موجود)

:12طرح هادی شهرستان بستان آباد، (1372)، گزارش کاربری های شهری

:13طرح توسعه و عمران شهرستان بستان آباد، (1392)، گزارش ارتباطات فضایی

:15کاستلز، مانوئل (1382)، عصر اطلاعات و پیدایش جامعه ی شبکه ای، نشر طرح نو، تهران

:16مجتهد زاده، غلامحسین (1388)، اصول و روش­های برنامه­ریزی شهری، شهرسازی، چاپ اول، انتشارات پیام نور، تهران.

:17مالجو، محمد (1383)، از افول حیات مادی تا جهانی شدن سرمایه، شماره 43(isc) از 35 تا 48

:18فرهمند، شکوفه و همکاران (1392)، توزیع فعالیت های اقتصادی در شهر اصفهان، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم، شماره اول، 153 – 133

:19مرکز آمار ایران. (1395)، نتایج تفصیلی شهرستان های استان آذربایجان شرقی

:20مرکز آمار ایران، (1395)، نتایج تفصیلی شهرستان بستان آباد

:21مرکز آمار ایران، (1395)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان بستان آباد

1:Ghomashchi,V.(1993),' PropertyDevelopment as a Response to Urban Regeneration?' Paper presented in the 8th AESOP Congress, Istanbul: Turkey

2:Lahsaeezadeh, A. (2006). Jame'eh Shenasi- ye Abadan [Abadan Sociology], 2nd Pub.Tehran: Kianmehr Publication.

3:Lawless,  P.  (1991),  Urban policy  in the Thatcher decade: English  inner-city poli<y,

4:Lawless, P. (1989), Britain's Inner Cities, London: Paul Olapman Publishing

5:Madanipour   A.  (1990),  The  Study  of  Urban  Form,  UnpublishedPhD   Thesis,Newcastle University

6:McArthur A., (1993), Community Pannership a Formula for Neighbourhood 7:Regeneration in I990s, Community Development Journal, Vol. 28, No. 4, pp. 305-315

8:Moore C. and Richardson J., (1989) Local Partnership and the Unemployment Crisis in Britain, London: Unwin Hyman

No.4, pp. 269-279

8: Boyle, R. (1988) Private sector urban regeneration: the Scottish experience. In Parkinson et a! (eds.) Regenerating the Cities: the UK Crisis and the US Experience. Manchester: Manchester University Press,, pp. 74  93

9: Bradbury   et   a/,   (1982),   Urban  Decline   and the  Future   of  American       Cities;Washington D.C: The Bookings Institute

10: Brouwer F. and Nijkarnp P.;(l986), Mixed Qualitative Calculus as a Tool in Policy Modelling: a Dynamic Simulation Model of Urban Decline; Journal of Policy Modelling, 8, (1): 69-88


دوره 1، شماره 2
بهار 1399
صفحه 1-21
  • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 خرداد 1399