بررسی تاثیرات سرزندگی فضاهای شهری بر شکل گیری تصویر ذهنی شهروندان با تکنیک عکاسی شهری (میدان حسن آباد تهران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه هنر، موسسه آموزش عالی ادیبان، گرمسار، ایران

2 پژوهش هنر،گروه هنر، موسسه آموزش عالی ادیبان، گرمسار، ایران

چکیده

فضاهای شهری را می توان عنصری مهم در ساختار شهرها در نظر گرفت که توانایی افزایش تعاملات اجتماعی، هویت و معنامندی ، شکل گیری تصویرهای ذهنی و حس خاطره جمعی را در اختیار دارند. از آنجایی که، شکل گیری حس خاطرهجمعی همواره از اساسی ترین اصول و مفاهیم کیفی در فضاهای شهری بوده است، ارزش و ترجیج، خاطره انگیزی، احساس امنیت، آشنایی با مکان، تشخص مکان و رضایتمندی از ویژگی های کالبدی آن که به مثابه عناصر اصلی ارتباطدهنده حس تعلق و هویت درک شده مکانی منظور شــده اند به صورت مقایســه ای و از طریق تحلیل تکنیک عکاسی شهری نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. در بخش تحلیل، اطلاعات با استفاده از تکنیک عکاسی شهری و تحلیل اماری با استفاده از spss مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده ها و تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد که ارتباط معناداری میان تصویر ذهنی از طریق تصاویر عکاسی فضاهای شهری در  وجود دارد. در واقع توجه و تمرکز اصلی تحقیق، ارزیابی مقایســه ای تصویر ذهنی شــهروندان از میدان مورد مطالعه از طریق بررسی نقش تصویر ذهنی شکل گرفته شهروندان  بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سرزندگی فضاهای شهری و تصویر ذهنی به میدان حسن آباد تهران، بیشتر احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of vitality of urban spaces on the formation of citizens' mental image with urban photography technique (Hassanabad Square, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Reza Khanlari 1
  • zahra mohammad ali lavasani 2
1 Art Group Instructor, Adiban Higher Education Institute, Garmsar, Iran
2 Art Research, Art Group, Adiban Higher Education Institute, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Urban spaces can be considered an important element in the structure of cities that have the ability to increase social interactions, identity and meaning, the formation of mental images and a sense of collective memory. Because, the formation of a sense of memory
Collective has always been one of the most basic qualitative principles and concepts in urban spaces, value and preference, memory, feeling of security, familiarity with place, identification of place and satisfaction of its physical characteristics as the main communication elements of sense of belonging and perceived identity. Location has been compared and the results have been evaluated through the analysis of urban photography techniques. In the analysis section, the information was analyzed using urban photography technique and statistical analysis using SPSS. Data analysis and interpretation of the results of the questionnaire showed that there is a significant relationship between mental image through photographic images of urban spaces. In fact, the main focus of the research is the comparative evaluation of the mental image of the citizens of the studied field by examining the role of the mental image formed by the citizens and the research findings indicate that the vitality of urban spaces and mental image to Hassanabad Square in Tehran, more It feels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitality
  • Urban Space
  • Mental image
  • urban photography
  • Hassanabad square