ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر سیاست های تشویقی نوسازی بعد از اجرا

نوع مقاله : مروری

نویسنده

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

10.22034/(jupa-ei).2023.323233.1106

چکیده

تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه‌های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. کیفیت زندگی به شرایط عینی و ذهنی و در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت‌های زندگی بستگی دارد. در این بین سیاست های تشویقی نوسازی در این بافت‌ها می‌تواند در ابعاد مختلف تاثیرات مختلفی را بر روی کیفیت زندگی داشته باشد. ابعاد عینی به معنی مشهودات و ابعادی از شرایط زندگی ساکنین که عینیت داشته در حالی که ابعاد ذهنی کیفیت زندگی به معنی سنجش درک و احساس افراد ساکن از محیط زندگی و جنبه مرتبط با این محیط می باشد. هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی و تاثیرپذیری این شاخص‌ها از سیاست‌های تشویقی نوسازی در منطقه هفت شهر تهران می‌باشد. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است. داده‌های مورد نیاز از 380 نمونه بصورت تصادفی جمع‌آوری و به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSS و روش‌های آماری نظیر میانگین پاسخ‌ها، آزمون آماری پارامتریک T استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بعد زیست محیطی با آماره 3.9 بعد کالبدی با آماره 3.41، اقتصادی با آماره 3.29، بعد اجتماعی با آماره 3.18 و دسترسی با آماره 3.04 همگی میانگین بالاتر از میانه نظری را دارا می‌باشند و تنها بعد مدیریتی با آماره 2.25 میانگین کمتر از میانه نظری را به خود اختصاص داده است. نتایج مبین این امر است که شاخص کیفیت زندگی دارای میانگین برابر 3.18 است و از این منظر در وضعیت متوسط به سر می برد. از این رو می‌توان ادعا داشت که سیاست‌های تشویقی نوسازی در بهبود زندگی ساکنان بافت فرسوده منطقه هفت تهران موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quality of life indicators with emphasis on post-implementation renovation incentive policies

نویسنده [English]

  • MOHAMADREZA ARASTEH TALESHMIKAIIL
Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Azad University of Tehran Markaz
چکیده [English]

Analysis and quality of urban life is one of the most important areas of urban studies in different countries. Quality of life depends on objective and mental conditions and ultimately on one's perceptions and perceptions of the realities of life. Meanwhile, incentive policies for modernization in these contexts can have different effects on quality of life in different dimensions. Objective dimensions mean the observations and dimensions of the living conditions of the residents that are objective, while the mental dimensions of quality of life mean measuring the perception and feelings of the residents of the living environment and aspects related to this environment. The purpose of this study is to measure and evaluate the quality of life indicators and the effectiveness of these indicators of incentive policies for modernization in Haft district of Tehran. The research method is descriptive-analytical based on a questionnaire. The required data were collected from 380 samples randomly and in order to analyze the studied variables, SPSS software and statistical methods such as mean responses, parametric t-test were used. The results show that the environmental dimension with a statistic of 3.9, the physical dimension with a statistic of 3.41, the economic dimension with a statistic of 3.29, the social dimension with a statistic of 3.18 and access with a statistic of 3.04 all have a higher average than the theoretical dimension. Statistics 2.25 has an average below the theoretical average. The results show that the quality of life index has an average of 3.18 and from this perspective is in a moderate position. Therefore, it can be claimed that the incentive policies of modernization have been effective in improving the lives of the residents of the dilapidated area of ​​Tehran's Haft district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn texture
  • incentive policies for renovation
  • Haft district of Tehran
  • quality of life