اصول طراحی خانه کودک با تاثیر از ویژگی‌های روانشناسی محیط (نمونه موردی: خیابان اجتهاد بیرجند)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استاد گروه معماری، مدیرگروه معماری دانشگاه فنی و حرفه ای دختران بیرجند

10.22034/(jupa-ei).2023.384532.1123

چکیده

امروزه این حقیقت انکار ناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین طفولیت تنها به مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه توجه باید همه ابعاد وجودی آنها شامل جنبه های روانی، عاطفی، شخصیتی، هوشی، شناختی و اخلاقی را در برگیرد. عقیده بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت هرانسان در ۶ سال اول زندگی او شکل می گیرد. نیز باید دانست که ساختمان هایی که به عنوان کودکستان از آنها استفاده می شود عموما با کاربری مسکونی و کاربریهای دیگر بوده اند که از لحاظ کالبد معماری متناسب با نیازهای کودکان نمیباشند. برای اینکه مناظر کودکانه بتواند در روند رشد کودک در ابعاد مختلف تأثیر مثبت ایفا کند، طراحی آن باید بر اساس مبانی نظری و اصولی صورت پذیرد که بر پایه شناخت همه‌جانبه کودک استوارند. بر اساس نظریات روانشناسانی چون ژان پیاژه فضای‌خانه‌کودک باید قادرباشد نیروهای ذهنی و احساسی و خلاقه کودک را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق هم در آموزش او شرکت کنند و هم محیطی با طراوت برای وی بوجودآورد. ژان‌پیاژه موثرترین نظریه را در اواسط قرن بیستم درباره رشد کودک به وجود آورد. به عقیده پیاژه رشد عـقـلی از «کنش متقابل» مدام کودک و جهان پیرامون وی پدید می آید، لذا در این پژوهش با مرور توصیفی-تحلیلی ادبیات موضوع، هدف ایجاد حس تعلق در می‌یابیم و سپس با بررسی انواع فضاها از دیدگاه کودکان و تجزیه و تحلیل علایق، به جذابیت و زشتی های فضاها از دید آنها دست خواهیم یافت که در نهایت بر اساس سه معیار ارزیابی فرم، کالبد و معنا به عنوان عوامل حیاتی تحقق سناریوها در آینده، سناریوای که از انعطاف پذیری، خلاقیت و امنیت بیشتری برخورداربود، به‌عنوان برنامه مطلوب تدوین اصول و طراحی محدوده مطالعاتی انتخاب شد که این نحو بررسی روانشناسی محیط کمک خواهد کرد تا محیطی صمیمانه جهت جذب کودک بوجودآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of designing a child's home with the impact of environmental psychology features (case study: Ijtihad Street in Birjand)

نویسنده [English]

  • haniye poyafar
University lecturer of architecture & director of architectural department of birjan girls Technical and Vocational University
چکیده [English]

Today, the undeniable fact has been proven that children in infancy do not only need physical care, but attention should include all aspects of their existence,including psychological, emotional, personality,intelligence, cognitive and moral aspects. Many educators believe that the personality of every human being is formed in the first 6 years of his life.It should also be noted that the buildings used as kindergartens are generally residential and other uses that are not architecturally appropriate to the needs of children. In order for childish landscapes to have a positive effect on the child's development process in various dimensions, its design must be based on theoretical and principled principles that are based on the child's comprehensive knowledge.According to the theories of psychologists such as Jean Piaget, the atmosphere of the child's home should be able to influence the mental, emotional and creative forces of the child and thus participate in his education and create a fresh environment for him. Jean Piaget the most effective theory.According to Piaget, intellectual development arises from the "interaction" of the child and the world around him,so in this study,by descriptive-analytical review of the literature on the subject, we aim to create a sense of belonging and then by examining the types of spaces from the perspective of children and analyzing the interests,we will achieve the attractiveness and ugliness of the spaces from their perspective,which ultimately this way of examining thepsychology of the environment will help create an intimate environment to attract children.Finally,based on the three main criteria of physical,functional and perceptual assessment as critical factors for futures scenarios,a scenario of a redevelopment plan that was more flexible,accessible and secure,was selected as a desirable placemaking plan for the study area,that this way of examining the psychology of theenvironment will help create a friendly environment to attract children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Jean Piaget
  • Intrinsic Needs and Interests of Children
  • Environmental Psychology