طراحی هتل در بافت تاریخی شهر یزد با تاکید برنقش ایوان در اسایش حرارتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ساختمان

2 استادیار معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

10.22034/(jupa-ei).2022.346127.1115

چکیده

پیشرفت های تکنولوژی ، صنعت وعلم بر روی سبک زندگی و ساختمان ها، بر شهر ها نیز تاثیرات قابل توجه گذاشته است. در گذشته خانه ها با توجه به نوع اقلیم، فرهنگ و غیره شکل می گرفت اما امروزه فرم ها بدون توجه به شرایط اقلیمی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست و صرفاً به علت داشتن فرم های جالب توجه به تقلید از طرح ها و سبک های معماری سایر اقلیم ها در معماری ایران مورد استفاده قرارگرفته است. این امر باعث آسیب رساندن به طبیعت و عدم پاسخ گویی به نیازهای عملکردی و عدم دستیابی به یک فرم ساختمانی پایدار و انعطاف پذیر در جهت کاهش مصرف منابع انرژی تجدید ناپذیر گردیده است.در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲیک ﻧﻤﻮﻧﻪ اتاق شبیه سازی شده ﺑﺎ ﭘﻼن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن در ایوان دار بودن یا بدون ایوان، ایوان قوسدار و ایوان بدون قوس، متغیر گرفتن ارتفاع ایوان و بقیه شرایط یکسان، متغیر گرفتن عمق و بقیه شرایط یکسان، متغیر گرفتن عرض و بقیه شرایط یکسان. در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰارانرژی پلاس انجام ﺷﺪه اﺳﺖ..روش تحقیق کاربردی ، بر اساس مطالعات کتابخانه ای ،آزمون های تجربی و روش تجزیه و تحلیل بر اساس نتایج شبیه سازی نرم افزار انرژی پلاس می باشد .در نهایت نتیجه بدست آمده را به معماری سنتی ،خانه رسولیان تعمیم داده و طراحی ایوان اتاق های هتل با توجه به یافته های بدست آمده انجام شده است .شبیه سازی مدل های ساختمانی در نرم افزار انرژی پلاس و بررسی داده های دمایی این شبیه سازی نشان می دهد، که با ایجاد ایوان قوسداردر سمت جنوبی بر اساس مدل ساختمان های بومی استان یزد می توان از دما داخلی ساختمان به میزان 2 درجه سانتیگراد کاست و بر این اساس میزان آسایش حرارتی را به طور چشمگیری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hotel design in the historical context of Yazd with emphasis on the role of the porch in thermal comfort

نویسندگان [English]

  • zohre naderian 1
  • aliakbar heidari 2
1 University of Medical Sciences BSc in Construction
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, Yasouj University
چکیده [English]

Advances in technology, industry, and science have had a profound effect on cities, lifestyle, and buildings. In the past, houses were formed according to the type of climate, culture, etc., but today, the forms without considering the climatic conditions and compatibility with nature and the environment, and simply because they have interesting forms to imitate architectural designs and styles. Other climates have been used in Iranian architecture. This has caused damage to nature and failure to meet functional needs and a lack of a sustainable and flexible building form to reduce the consumption of non-renewable energy sources. In the same room with and without a porch, arched porch and arched porch, variable height of the porch and other same conditions, variable depth and the rest Same conditions, width variable and other conditions are the same. In the whole of Energy Plus, the applied research method is based on library studies, experimental tests and the analysis method is based on the simulation results of Energy Plus software. Finally, the obtained result is The traditional architecture of Rasoulian House has been generalized and the design of the porch of the hotel rooms has been done according to the obtained findings. The simulation of building models in Energy Plus software and the study of temperature data show this simulation, which Arched porch on the south side, based on the model of native buildings in Yazd province, the internal temperature of the building can be reduced by 2 degrees Celsius, and based on this, the amount of thermal comfort can be significantly increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal comfort
  • porch
  • Energy Plus
  • Yazd
  • hotel