تاثیر ویژگیهای کالبدی شهرآبادان بر سبک‌زندگی ساکنان آن (درفاصله زمانی 1290 تا 1357 ه.ش)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز ایران

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/(jupa-ei).2022.333046.1112

چکیده

پژوهش پیرامون رابطه میان سبک زندگی و بافت شهری، باب گفتگویی میان‌رشته‌ای را بازنموده که از یک‌سو با مقوله مردم شناسی و جامعه شناسی ارتباط یافته و از سوی دیگر با ویژگیهای کالبدی و معنایی شهر مرتبط است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوالات است که ساکنین شرکت شهر آبادان چه تفاوتهای کالبدی را در بافت شهری جدید تجربه کردند و این تفاوتها کدام مولفه های سبک زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داد؟
به این منظور با تعمق در مفهوم سبک زندگی، نسبت میان مشخصه‌های سبک زندگی و شکل محل سکونت را تبیین نموده و به بررسی تأثیرپذیری سبک زندگی مردم آبادان از شکل و بافت شرکت شهر آبادان می‌پردازد.
این تحقیق که از راهبردکیفی و روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره برده، پژوهشی بنیادی_کاربردی است که از روشهای تفسیری و همبستگی به عنوان استراتژی کمک گرفته است
بر اساس نتایج تحقیق ، سبک زندگی مردم آبادان تحت تاثیر فضاهای شهری متفاوتی که در آن اسکان داده شده اند قرار گرفته، و بافت شهری جدید بر عادات، روابط اجتماعی و معیشت ساکنان تاثیر گذارده و با تحت تاثیر قرار دادن سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها نحوه مصرف، الگوهای رفتاری، ذائقه، نحوه گذران فراغت و نقش های اجتماعی آنها را تغییر داده است.

تازه های تحقیق

Results and discussion

This study seeks to find the characteristics of the texture and neighborhoods in the city of Abadan that affect the life style of its inhabitants. And neighborhood to explain the relationship between urban space and lifestyle of residents are defined and therefore for this purpose the physical characteristics of the traditional city texture are compared with Abadan urbanism and then the relationship between lifestyle components and the body of the city and neighborhood is examined. Significant differences in the physical characteristics of the spaces in question are explained by the amount of lifestyle changes, and then by putting these two parts together, the effects of changes in the urban fabric of Abadan on the lifestyle of the people of this city are analyzed.

Conclusion

Changes in urban space, neighborhoods and neighborhoods in the city of Abadan, led to changes in the lifestyle of users of these spaces. The differences between the neighborhoods and the corporate city of Abadan with traditional neighborhoods led to the emergence of different behaviors, these differences also changed consumer behavior, lifestyle, social communication, religious behavior, leisure and ....

The new spaces, due to the spatial features and the facilities they provided to the users, caused changes in the type of entertainment and the way they spend their leisure time. These differences spread to the type of behavior, style of clothing, etc., and even created different tastes and tastes. How to use the spaces and activities envisaged for these spaces followed the age, sex, situation, etc. categories and became the source of more changes in the way of using the space and consequently the way of life.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of physical characteristics of Abadan on the lifestyle of its inhabitants (between 1290 and 1357 AH)

نویسندگان [English]

 • Vida Taghvaei 1
 • fatemeh motaghedi 2
 • mohamad ebrahim mazhary 2
1 Faculty member / Department of Architecture, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz Iran
2 Department of Architecture, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Research on the relationship between lifestyle and urban context has revealed an interdisciplinary dialogue that is related to anthropology and sociology on the one hand and to the physical and semantic features of the city on the other. This study seeks to answer the questions of what physical differences the residents of Abadan experienced in the new urban context and which components of their lifestyle affected these differences?
For this purpose, by reflecting on the concept of lifestyle, explains the relationship between lifestyle characteristics and the shape of the residence and examines the impact of the lifestyle of the people of Abadan on the shape and texture of the Abadan city company.
This research, which has benefited from the qualitative strategy and method of documentary and library studies, is a fundamental-applied research that has used interpretive methods and correlation as a strategy.
According to the results of the research, the lifestyle of the people of Abadan is affected by the different urban spaces in which they are housed, and the new urban context affects the habits, social relations and livelihood of the residents and by influencing cultural, economic and Their society has changed their consumption, behavioral patterns, tastes, leisure and social roles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • Abadan
 • urban planning
 • neighborhood

Abstract

Research on the relationship between lifestyle and urban context has revealed an interdisciplinary dialogue that is related to anthropology and sociology on the one hand and to the physical and semantic features of the city on the other. This study seeks to answer the questions of what physical differences the residents of Abadan experienced in the new urban context and which components of their lifestyle affected these differences?

For this purpose, by reflecting on the concept of lifestyle, explains the relationship between lifestyle characteristics and the shape of the residence and examines the impact of the lifestyle of the people of Abadan on the shape and texture of the Abadan city company.

This research, which has benefited from the qualitative strategy and method of documentary and library studies, is a fundamental-applied research that has used interpretive methods and correlation as a strategy.

According to the results of the research, the lifestyle of the people of Abadan is affected by the different urban spaces in which they are housed, and the new urban context affects the habits, social relations and livelihood of the residents and by influencing cultural, economic and Their society has changed their consumption, behavioral patterns, tastes, leisure and social roles.

Introduction

Problem statement: The living space of a person from home to the neighborhood and the city, shows his beliefs and lifestyle. This study seeks to prove the claim that people's lifestyles are affected by their habitat and also affect it.

Importance and purpose of research: The production of urban spaces can improve or enhance the quality of life and society or reduce them. As the root of many problems and social anomalies in the design of urban spaces or urban planning.

The main purpose of this study is to investigate the impact of the "lifestyle" of the people of Abadan on the new context of this city. Therefore, in addition to providing a definition of the concept of lifestyle, changes and differences in the texture of neighborhoods in the traditional city with neighborhoods of Abadan Company with the aim of analyzing the impact of these changes on the lifestyle of residents are examined.

Research questions and hypotheses: In response to the question of what effect the proximity system of residential units, texture and divisions of neighborhoods implemented in Abadan has had on the lifestyle of the inhabitants of these spaces, the hypothesis was formed that: "texture, neighborhood divisions and neighborhoods "At that time, in other cities of Iran, the existence of different lifestyles of the residents of Abadan corporate neighborhoods was affected by this different texture and underwent many changes."

materials and methods

The strategy of this research is qualitative and the researcher has used the methods of document-library study and review of maps as data collection tools. Also, this research is the purpose of a basic-applied research, which with the help of correlation and interpretive strategy, has explained the theoretical model of the relationship between lifestyle and the context and neighborhoods of Abadan company according to the diagram in three stages.

 • احسانی،کاوه (1378)تجدد ومهندسی اجتماعی در شرکت– شهر‌های خوزستان:نگاهی به تجربه آبادان ومسجد سلیمان،مجله گفتگو، پاییز1387، شماره 25، صفحات9-46
 • الفت،سعیده،سالمی،آزاده(1391) مفهوم سبک‌زندگی،مطالعات سبک‌زندگی، پاییز1391،سال اول، شماره 1،صفحات9-36
 • پوردیهیمی،  شهرام ، مدنی، رامین، موسوی نیا، سیده فاطمه (1396)، عوامل کالبدی موثر بر ادراک تراکم در محیط های مسکونی،  نمونه موردی: محلات مسکونی شهر مشهد، مطالعات معماری ایران، بهار و تابستان 1396، صفحات 43 تا 61
 • رستم پور،کاوه، مسافر زاده،غزال و نظیف،حسن(1393 )تحول هویت اجتماعی، پیامد معماری و شهرسازی نوگرا در شهرهای نفتی خوزستان، باغ نظر،شماره 29، سال یازدهم، تابستان 1393،صفحات11-22
 • ضامنی،مرتضی،رزاقی اصل،سینا و پورمهابادیان،الهام(1399)ارزیابی تطبیقی مولفه های سرمایه‌اجتماعی در مساکن عمومی شهری(مطالعه موردی مناطق مسکونی بریم و بوارده آبادان)،نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، دوره 11 شماره 19، بهار و تابستان 1399
 • قیم، عبدالنبی (1392)، تاریخچه بنای شهر آبادان، آیینه پژوهش، فروردین و اردیبهشت 1392، شماره 139، صفحات 15 تا 20
 • کرینسون، مارک(1385)آبادان: شهرسازی و معماری تحت مدیریت شرکت نفت‌ایران وانگلیس،گلستان هنر،شماره 6، زمستان 1385،صفحات95-107
 • لاواین دورتینگ، پولین(1382)شهرک‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در خوزستان، مطالعه ای درباره تاریخ شهرک نشینی،ترجمه:بشیر یاقمورلی،فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 15صفحات199 تا206
 • موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی( 1353 ) تکوین شهر آبادان، نامه علوم اجتماعی، تابستان 1353، شماره 4، صفحات 50 تا56
 • مهدوی‌کنی،محمد‌سعید(1386)مفهوم"سبک‌زندگی"وگستره آن در علوم‌اجتماعی،فصلنامه تحقیقات فرهنگی،سال اول،شماره 1،پاییز 1386،صفحات199-230

 

 • Crinson, Mark(2003), Modern Architecture and the End of Empire , Ashgate publishing
 • Ehsani,Kaveh (2014) , The Social History of Labor in the Iranian Oil Industry, Leiden University , 2014
 • Hendricks, MacNair, Malcolm (1969) Concepts Of Environmental Quality Standards Based On Life Style, Report to the American Public Health Association, February 12, 1969, pp 11-15
 • Freedman, Jonathan l (1974 ) Crowding And Behavior,University of California at Santa Cruz
 • Yancey, William. L (1971) Architecture, Interaction, and Social Control: The Case of a Large-Scale Public Housing Project , Volume:3, no:1, March 1, 1971, page(s): 3-21
 • Karimi,P&Afshar,H(2017)Abadan: A Case Study in Pseudo Colonial Architecture. Iranology Foundation, Research Department of Art and Architecture.fall 2017
 • Kearney, Anne R, (2006), Residential Development Patterns and Neighborhood Satisfaction: Impacts of Density and Nearby Nature, Environment and Behavior,38: 112-139
 • Jayne, Mark (2006) Cities and Consumption, Published by Routledge.
 • Simmel, G(1997), The Metropolis and Mental Life in Frisby, D. and Featherstone, M.(eds) (1997) Simmel on Culture, London, Sage