ارزیابی معیارهای مربوط به طراحی بلوک زایمان در بیمارسـتانهـای دانـشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ساختمان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج

10.22034/(jrupa-ei).2022.318252.1101

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی طراحی بلوک های زایمانی میباشدکه میتواند در ارائه خدمات زایمان مناسب تأثیر عمده داشته باشد. به منظور بررسی وضعیت موجود بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از نظر طراحی قسمت های مختلف بلوک زایمانی مطالعه ای توصیفی بر روی 3 بیمارستان انجام شد .اطلاعات لازم با استفاده از یک فهرست حاوی (52) معیار اختصاصی و عمومی در زمینه طراحی و دسترسی ،جمع آوری وبااستانداردهامقایسه گردید .نتایج این پژوهش نشان می دهد از 52معیاراین بیمارستان ها %65 معیارعمومی %85 معیار اختصاصی درهردو روش ، %100 معیار اختصاصی در روش ترکیبی و%40 معیار اختصاصی در روش سنتی رادارا بوده اند.ازاطلاعات می توان نتیجه گرفت که طراحی بلوک زایمانی کهگیلویه فاصله قابل توجهی با استانداردها داردکه این مسئله نه تنها باعث خستگی و عدم کارآیی بهینه کارکنان، بلکه افزایش آمار سالیانه سزارین و همچنین ارائه خدمات نامناسب به بیماران و به واسطه آن سبب نارضایتی آنها میگردد و نیز اثر معکوس در ابعـاد اجتمـاعی و اقتـصادی بیمارسـتان بـر جـا ی میگذارد که نیازمند جابجایی بخش ، بهسازی بخش موجود و یا ساخت بخش جدید با روش ترکیبی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of criteria related to delivery block design in hospitals of Yasouj University of Medical Sciences and Health Services

نویسندگان [English]

  • zohre naderian 1
  • ali aram 2
1 University of Medical Sciences BSc in Construction
2 Islamic Azad University, Yasuj
چکیده [English]

In order to assess the current situation of public hospitals in Yasouj University of Medical Sciences in terms of The design of different parts of the delivery block was a descriptive study performed on 3 hospitals. The necessary information was collected and compared with the standard using a list containing (52) specific and general criteria in the field of design and access. The results of this study show that (52 ) criteria Hospitals were 65% general criteria 85% specific criteria in both methods(, 100% ) specific criteria in combined method and (40%) specific criteria in traditional radar method. From the information it can be concluded that Kohgiluyeh delivery block design is significantly different from the standards Not only does it cause fatigue and inefficiency of the staff, but also increases the annual statistics of cesarean section and also provides inadequate services to patients and thereby causes their dissatisfaction and also has the opposite effect on the social and economic dimensions of the hospital Mand is to move the section, improve the existing section or build a new section with a combined method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : delivery room
  • prenatal preparation room (pain)
  • LDR delivery room
  • LDRP delivery room
  • examination room
  • preeclampsia and isolation room