بررسی تطبیقی سیاست‌‌های موفق کشاورزی شهری در اروپا به منظور کاربست آن در شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه هنر تهران گروه برنامه ریزی شهری

10.22034/(jrupa-ei).2022.319913.1104

چکیده

افزایش روز افزون جمعیت و تمرکز آن‌‌ها در شهرها، این واحدهای جمعیتی را با مسائل و مشکلات متعدد روبرو ساخته است. که راه حل توجه به توسعه پایدار است؛ پژوهش حاضر با هدف تبیین سیاست‌‌های موفق توسعه کشاورزی شهری به منظور کاربست آن در شهر اصفهان و افزایش توسعه پایدار انجام شده است که از راهبرد تطبیقی و رویکرد آمیخته و به منظور جمع‌‌آوری داده‌‌ها و اطلاعات از شیوه‌‌های اسنادی و کتابخانه‌‌ای و میدانی بهره برده است. ابتدا بررسی سیتماتیک منابع صورت گرفته است و با بررسی و مطالعه تجارب موفق توسعه کشاورزی شهری در اروپا و بهره‌‌گیری از روش بررسی تطبیقی و تحلیل محتوا مدل عملیاتی تحقیق ارائه گردیده است؛ تا مؤلفه‌‌ها و سیاست‌‌های توسعه کشاورزی شهری در ابعاد گوناگون مطابق با هدف پژوهش، استخراج گردد. سپس با تدوین پرسشنامه و تکمیل آن توسط 33 نفر از کارشناسان حوزه شهری که با کمک روش گلوله برفی شناسایی شده اند، مدل عملیاتی پژوهش در شهر اصفهان به آزمون گذاشته شد تا شهر اصفهان را از نظر توسعه کشاورزی شهری مورد ارزیابی قرار داده و سیاست‌‌های کاربردی و اجرائی در این شهر مشخص گردد. نتایج بررسی نشان می دهد که با کمک سیاست‌‌هایی همچون ایجاد یک نهاد متولی، ایجاد گروه‌‌های محلی، ایجاد فروشگاه‌‌های آنلاین، جلوگیری از گسترش شهر به سمت اراضی کشاورزی، ایجاد بازارچه های هفتگی، به کارگیری طرح های تشویقی و... در کنار بهره‌‌مندی از فضاهای گوناگون مانند پارک‌‌ها، اراضی حاشیه زاینده‌‌رود، اراضی کشاورزی سمت محله مارچین و...گامی موثر در راستای توسعه کشاورزی شهری و استفاده از آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در شهر اصفهان برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of successful urban agricultural policies in Europe to be applied in Isfahan

نویسندگان [English]

  • razie kazemi
  • parvin partovi
Tehran University of Art Faculty Architect Urban Planning
چکیده [English]

the increasing population and their concentration in cities ,These population units are facing various problems and issues .That solution is to pay attention to sustainable development.the aim of this research is to to discuss successful urban agriculture development policies, in order to execute them in Isfahan city and to increase sustainable development .The methodology applies an adaptive strategy,and practices a mixed approach in order to gather the required data and information.Also, documentary analysis, and library & field research has been applied.First, a systematic review of resources has been done and by studying and assessing the successful experiences of urban agriculture development in Europe, and through utilizing the comparative review method and content analysis, the operating model of the research has been presented.The outcome of this stage was the extraction of the components and policies of urban agricultural development in various aspects in accordance with the main research objective.Subsequently, by organizing a questionnaire and completing it by 33 urban experts who have been identified using the snowball method, attempts were made to apply and experimentally execute the operating research model in the city of Isfahan, in order to evaluate this urban area in terms of urban agricultural development, and to determine the practical and executive policies in this city.The results of the study show that By means of implementing policies such as establishing a responsible institution, creating local groups, starting online stores, preventing the expansion of the city onto agricultural lands, Creating weekly markets, using incentive schemes, coupled with making optimum use of various spaces such as parks, sites adjacent to the Zayandeh Rud river, agricultural lands near the Marchin neighborhood, can be considered as a major step towards the development of urban agriculture and the use of the positive & constructive economic, social, cultural, and environmental factors in Isfahan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Comparative Study
  • Urban Agriculture
  • Urban Agriculture in Europe
  • Isfahan City