پاسخ معماری به نیازمندان ، با واریته های سکونتگاهی کودکان بی سرپرست درآفریقا ، برحسب اقلیم و انگاره های کهن .

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشکده معماری، دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی، تهران، ایران

10.22034/(jrupa-ei).2022.324451.1108

چکیده

صرف و محض، وتوجه به اصول بنیادین وکهن هاوفرهنگ ها هم اصیل وهم به روز مولفه یی ست تاثیر گذار ودگرگون کننده ودگرگون شونده، با توجه به نوع تصرف عملکردی بنای خلق شده توانسته است و میتواند کارساز و پاسخگویی مطلوب به مجموعه ای ازطرح های فرآورده ای معماری رابدهدوآنچنان که تعیین هویت رانیز ارائه داده ومنجر به شکل گیری،و تبیین نمایدکه اقلیم و فرهنگ تعریف کننده هستند.ارزش های گذشته وقابل تقدیر توانسته اند باشنده1 فضای معماری را به تعمق درآوردوبه ریشه های ذات انسان قدرت یادآوری ویقینا ایمان را متصور شود.موضوع طرح معماری وشاید سازه بوجود آمده ووابسته به آن اشاره به عملکردی، بومی اقلیمی و باستان محوردارد ،واین وآن ،وآن زمان خالق انگیزه را نیزهدیه میدهد. هدف مشخص است ، (میتوانی با جذب آن را درک کنی) (میتوانی به آرامی بنشینی وفقط و فقط به آن فکر کنی ) که توجه به همزیستی کودکان دریک محیط قلمرویی خاص میتواندکارسازباشدوکودک را به وطن زندگیش هدیه دهد.دراین بین طراحی اینگونه تصرفها نیازبه پارامترهایی خاص رامیطلبدتا اینکه بتواند کارساز و سازگارباتنوع زیست بوم باشد.لذادراین راستا کوشش بعمل می آیدتاسرپناهی رابرای زندگی مطلوب شخص معلوم ودرخورآن رهنمون نمایدتااینکه قالبی به محصول زندگی فردشود، ازسویی پیرو و پیشرو اقلیم خاص منطقه ای ست و از سویی دیگر رفتارهای اجتماعیه آموزش و پرورش است که باتوجه به جغرافیای ویژه ای که درآفریقاوجود داردوچالش اسکان کودکان محروم بادرنظرداشتن موءلفه اقلیم منطقه ای منجربه بازتعریفی از اقلیم ومعماری و سکونتگاه هایی ازاین قبیل خواهدشد لذا در این راستا به روش مطالعاتی عملی و تجربی و هم پراش تحلیلی و کوواریانس بررسی شده است ،لیکن ونهایتاموضوع بحث دارای شرایط محیطی خاص است وباتوجه به پیشامدهای خاصی، بنا با پایای اقلیمی را مطرح مینماید، پاسخ معماری به نیازمندان و درآن سوی یک رویا..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Architectural response to the needy, with habitat variants for homeless children in Africa, in terms of climate and ancient ideas.

نویسنده [English]

  • bahram ehteshamkordkandi
Researcher and lecturer of the Technical Technical University of the Islamic Revolution of Tehran Iran, Tehran Province Building Engineering System Organization.
چکیده [English]

Simply and purely, and paying attention to the basic and ancient principles and cultures, both original and up-to-date, is an effective, transforming and transforming component, according to the type of functional occupation of the created building, Architecture and as identification provides and leads to the formation, and explains that climate and culture are defining. Past and appreciable values have been able to reflect on the architectural space and to imagine the roots of human nature, the power of remembrance and, of course, faith. The subject of the architectural plan and perhaps the structure that has been created, and depending on it, refers to the functional, indigenous and ancient climate, and this and that, and that time also gives the creator the motivation. Paying attention to the coexistence of children in a specific territory environment can be effective and give the child a gift of his homeland. In the meantime, the design of such captures requires special parameters in order to be efficient and compatible with the ecosystem. Therefore, in this regard, an effort is made to provide a shelter for the desired life of a known and appropriate person so that it becomes a product of the person's life On the one hand, it is a follower and leader of a specific regional climate, and on the other hand, it is the social behaviors of education, which is due to the special geography that exists in Africa The challenge of housing deprived children, taking into account the regional climate component, will lead to a redefinition of climate, architecture and settlements such as this. But finally, the subject of the discussion has special environmental conditions and according to certain events, it raises the answer to architecture to the needy and beyond the dreams, building on climatic reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orphan
  • special geography
  • Architectural response
  • antiquity and culture
  • regional climate