ارزیابی کیفیت شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان موردی، خیابان اصلی شهر رانیه(دروازه)، اقلیم کردستان عراق

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور

10.22034/(jrupa-ei).2022.324942.1109

چکیده

خیابان شهری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای انسانی ایفا می کنند. بسیاری از نظریه پردازان شهری خیابان شهری را به عنوان یکی از اجزای اصلی یک سیستم شهری می دانند، زیرا در کنار نقش کارکردی خود باعث افزایش اجتماع پذیری در فضاهای شهری می شوند. سیمای بصری شهرها بوسیله نظام پیچیده ای از نشانه ها، ویژگی های اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی شکل میگیرد و در فرایند تعامل میان انسان و شهر، محیط بصری به مثابه فصل مشترک این دو، زمینه ادراک، شناخت و ارزیابی محیط شهروندان و بازدیدکنندگان زا فراهم می آورد. در این راستا هدف بررسی شاخص های سیمای شهری بر رفتار شهروندان در خیابان دروازه در شهر رانیه می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به صورت پیمایشی گرداوری شده اند. تحلیل یافته ها به صورت تحلیل آماری در نرم افزار SPSS و با استفاده از تحلیل اماره T-test انجام شده است. تحلیل داده ها منتج از 35 سنجه نشان می دهد که 17 سنجه در این بخش(کوچکتر از 0.05) فرض H0 رد و فرض H1 پذیرفته می شود و با ضریب اطمینان 95 درصد می توان گفت که در کل این شاخص میانگین بالاتری از میانه نظری دارد و در وضعیت نسبتا مطلوب به سر می برد. در این بین 18 سنجه بقیه ارزیابی مطلوبی را نداشته و سطح معنی داری آنها بر رفتار شهروندان تاثیرات منفی را به خود داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the quality of urban appearance indicators on the behavior of occasional citizens, the main street of the city of Rania (Darwazeh), Iraq Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Awara Hasan ali 1
  • Hamid Reza Ameri Siyahouei 2
1 Department of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Art and Architecture, Payame Noor University
چکیده [English]

Urban streets, as part of public spaces in cities, play an important role in meeting human needs. Many urban theorists consider the urban street as one of the main components of an urban system, because in addition to their functional role, they increase socialization in urban spaces. The visual appearance of cities is formed by a complex system of signs, social, physical, managerial and environmental features. Provides generating visitors. In this regard, the aim is to study the indicators of urban appearance on the behavior of citizens on Darvazeh Street in the city of Rania. The research method is descriptive-analytical. Data were collected using a questionnaire and a survey. Findings were analyzed by statistical analysis in SPSS software using t-test. Data analysis resulting from 35 measures shows that 17 measures in this section (less than 0.05) H0 hypothesis is rejected and H1 hypothesis is accepted and with 95% confidence we can say that in general this index has a higher average than the theoretical average. And is in relatively good condition. Among these, the other 18 measures did not have a favorable evaluation and their significance level had negative effects on citizens' behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban appearance
  • citizen behavior
  • Rania city
  • urban visual quality