بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر قزوین در دوران اپیدمی کرونا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد آمل، ایران

10.22034/(jrupa-ei).2021.274593.1066

چکیده

امروزه توجه به نحوه گذران اوقات‌فراغت در عصری که اپیدمی کرونا همه ابعاد زندگی جامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است از جمله دغدغه‌های اصلی جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه شهری است. در پی شیوع این بیماری در جهان، افراد سبک جدیدی را، از زندگی در دوران قرنطینه برای در امان بودن از بیماری آغاز کردند. لذا هدف پژوهش حاضر شناخت و درک بهتر تغییرات سبک زندگی شهروندان در نحوه گذران اوقات فراغت و میزان تاثیرگذاری عوامل مختلف بر آن است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی، به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. در سطح توصیفی از جدول‌ها، فراوانی و... برای توصیف داده‌ها و در سطح استنباطی برای متغیرهای مقایسه‌ای از آزمون F استفاده شد. محدوده جغرافیایی پژوهش حاضر شهر قزوین می باشد. یافته‌ها نشان داد که با فراگیری ویروس کرونا نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان کاملا دگرگون شد. 6/21 درصد از شهروندان در زمان اپیدمی کرونا محیط خارج از منزل را برای گذران اوغات فراغت خود انتخاب کرده‌اند که کاهش 7/47 درصدی را نسبت به دوران قبل از کرونا را نشان می‌دهد. نتایج نشان داد که بعد از به وجود آمدن شرایط اپیدمی کرونا برای زندگی شهروندان، فعالیتهای فراغتی بی‌تحرک تفریحی (رسانه ای) با جهش قابل توجهی با میانگین 58/21 ساعت در هفته رتبه 1 را به خود اختصاص داده است که نسبت به دوران قبل از کرونا افزایش بیش از دوبرابر را نشان می‌دهد همچنین نتایج آزمون F معناداری تفاوت به وجود آمده دردوران قبل و حین اپیدمی کرونا را تایید می‌کند.پیشنهاد می‌شود با توجه به محدودیت‌های موجود داشتن برنامه روزانه و خلاقیت برای بهره گیری بهترین حالت از اوقات فراغت در زمان اپیدمی کرونا می‌تواند ضمن افزایش شادی و سرگرمی اعضای خانواده در بروز مشکلات ناشی از این انزوا اجتماعی همچون افسردگی، و اضطراب موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating how citizens of Qazvin spend their leisure time during coronavirus pandemic

نویسندگان [English]

  • navid saeidi rezvani 1
  • Seyed Mohammad Elmi 2
1 Faculty member of Islamic Azad University of Qazvin
2 PhD student in Urban Planning, Amol Azad University, Iran
چکیده [English]

Today, paying attention to the way how people spend their leisure time in this age that coronavirus has influenced all dimensions of human society, is one the major concerns of sociologist and urban experts. Following the outbreak of this disease in the world, people have started a new lifestyle in the quarantine, to be safe from the disease. Hence, the purpose of the present study is to get better knowledge and understanding of changes in the lifestyle of citizens while spending their leisure time and the extent to which various factors affect it. The methodology of the research is descriptive-analytical, in terms of purpose, is practical and the method of gathering data and information is both field and library data collection. In the descriptive level, tables, frequency, frequency percentage, average and etc. are used to describe data. In the inferential level the F-test is used for comparative variables. The results of the findings showed that with the outbreak of coronavirus the way citizens spend their leisure time has changed completely. 21.6 percent of citizens have chosen the outdoor environment to spend their leisure time during coronavirus pandemic, which shows 47.7 percent decrease than before coronavirus. After coronavirus pandemic for citizens, immobile recreational activities(media), with a significant increase with an average of 21.8 hours in a week have taken the first place in comparison to before coronavirus pandemic(9.72 hours per week) which shows two times increase. Also, results of F-test show a significant difference between before and during coronavirus pandemic. It is recommended, due to existing restrictions, to have a daily schedule and creativity to get best of the leisure time during coronavirus pandemic, which besides increasing happiness, cheerfulness and entertainment of family members, could be effective to prevent problems caused by this isolation from society such as depression and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure time
  • how to spend
  • coronavirus pandemic
  • Qazvin