تاثیر عناصر بایوفیلیک در طراحی رودخانه های شهری با استفاده از مدل Sowt (نمونه موردی: رودخانه بالخلو شهر اردبیل)

نوع مقاله : مستخرج از پایانامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، طراحی شهری، آزاد اسلامی واحد ادبیل اردبیل، ایران

2 استادیار گروه معماری، طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

10.22034/(jrupa-ei).2021.287781.1082

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عناصر طراحانه بایوفیلیک در طراحی رودخانه های شهری است که با توجه به طبیعت و طبیعت گرایی و اصول بایوفیلیک طراحی می شود. بایوفیلیک، اتصال بیولوژیکی ذاتی انسان با طبیعت است که در فضای شهری شکل می گیرد و در صور مختلف فرم، عملکرد و معنا تجلی می یابد. با توجه به روش انجام پژوهش و در جهت دستیابی به هدف، سوال اصلی پژوهش اینگونه مطرح می شود؛ که چگونه می توان شهری را طراحی کرد که با آن نیازهای طبیعت گرایی انسان رفع گردد؟ برای رسیدن به پاسخ سوالات بستر طرح مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از ویژگی های فضای شهری رودخانه به بررسی عناصر بایوفیلیک و تاثیر آن در طراحی رودخانه های شهری پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که شناخت و تحلیل موضوع با استفاده از، مطالعات کتابخانه ای و میدانی جهت شناخت رودخانه بالخلو انجام می شود. نتایج بدست آمده در روند مطالعات حاکی از آن است که طراحی رودخانه های شهری به عنوان یک ظرفیت طبیعی قوی برای طراحی در شهرهاست و مصداق فضایی پاکیزه، ایمن، مفرح و با بازده اقتصادی مناسب می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of biophilic elements on the design of urban rivers using the Sowt model (Case study: Balkhloo river in Ardabil)

نویسندگان [English]

 • Sevil Majidzadeh 1
 • Maryam Hafezifar 2
1 Master student of urban design, urban design, Islamic Azad, Ardabil branch, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Urban Design, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of biophilic design elements on the design of urban rivers that are designed according to nature and naturalism and biophilic principles. Biophilic is the inherent biological connection of man with nature that is formed in the urban space and is manifested in different forms of form, function and meaning. According to the research method and in order to achieve the goal, the main research question is as follows; How to design a city that meets the needs of human naturalism? In order to answer the questions, the bed of the plan has been studied and the biophilic elements and its impact on the design of urban rivers have been studied using the characteristics of the urban urban space. The research method is descriptive-analytical that the knowledge and analysis of the subject is done using library and field studies to identify the Balkhloo river. The results obtained in the process of studies indicate that the design of urban rivers as a strong natural capacity for design in cities and are examples of clean, safe, fun and economically efficient space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Urban Rivers"
 • "Biophilic"
 • "Balkhlu River"
 • "Ardabil City"
 1. زیاری، کرامت­اله، (۱۳۹۴)، برنامهریزی شهرهای جدید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم.
 2. طوفان، سحر،(1385 )، بازشناسی نقش آب در حیاط خانه های سنتی ایران، باغ نظر، شماره ۶، ۷۲-۸۱.
 3. فرزادبهتاش، محمدرضا؛ آقابابایی، محمدتقی؛ محمدامینی، مروارید (1399)، بررسی وضعیت روددره فرخزاد (قبل و بعد ساماندهی)، تهران: مرکز مطالعات و برنامهریزی شهری تهران، دانش شهر، 15(27 -31)
 4. فیضی، محمدجواد، (1391)،«بازشناخت جنبش پیادهمداری در پایداری فضاهای متراکم شهری»، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 30 .
 5. کاشانی جو، خشایار، (1389)، پیاده راه ها از مبانی طراحی تا ویژگیهای کارکردی، تهران: انتشارات آذرخش.
 6. متلاک، جان، آشنایی با طراحی محیط و منظر ،ت : معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، تهران: سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، ۱۳۸۸.
 7. محمدخانی، ساناز، نظریه معماری بایوفیلیک ،(1391)، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه شهری پایدار.
 8. مهدی نژاد، جمال الدین و همکاران، (1381)، طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت، نشریه هویت شهر، شماره دهم، سال ششم، صفحات ۵۹-۶۶ ۱۳۹۱ نایبی، فرشته، حیات در حیاط، حیاط در خانه های سنتی ایران (اصفهان، کاشان، تهران) نشر نزهت.

2- Bonine, Michael, Sustainable Desert Housing: From the Dwelling to the Desert Community. Sustainable Development of Desert Cornithiunities - A Regional Syrruposiurn. UNDP.IRAN, 2001.

3-  Bonine, M.E, Desert Housing, (Ed: Golany, E), New York

4- Browning, Hon. AIA William & Et al. (2014), 14 patterns of biophilic design Improving Health And Well-Being In The Built environment, Terrapin Bright Green LLC, New York NY Washington DC. Deilmann, Harald etal, living in Cities, Karlkramervelag, Stuttgart, 1987.

5-  Golkar, Koroush, Sustainable Urban Design Whit in Desert Fring Cities, Sustainable Development of Desert Corrirnurities - A Regional Syrrsposiurn.

6- Golkar, Koroush, Sustainable Urban Design Whit in Desert Fring Cities, Sustainable Development of Desert Corritmunities - A Regional Syrrsposiurn. UNDP.IRAN, 2001

7- Kellert, Stephen R. (2005). Building for Life, ISLANDPRESS, Washington

8-  Kellert & Wilson( 1995), the Biophilia Hypothesis.

9- Kellert, Stephen R. (ed.) (1993). The Biophilia Hypothesis. Island Press.

10-    Kellert, Stephen R. & [others). (2008), Biophilic Design: The theory, Science, and practice of Bringing Building Life. Hoboken, New Hersey: John Wiley & Sons, Inc.

11-    Kellert, Stephen R. (2012). Birthed: people and nature in the Modern World. United States of America. Yale university Press

12-    Lang, Jon, Creating Architectural Theory: The role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1987.

13-   Motalebi Esfidvajani, Ghasem, Pictures as Real Environments in Research, PP. 141-156, in M.A, 1996.

14-   Minke G (2001) Inclined green roofs-ecological and economical advantages and passive heatingand coolingeffect. Plea 2001.

15-    O, Ryan, Catherine & et al (2014), BIOPHILIC DESIGN PATTERNS Emerging Nature-Based Parameters for Health and Well-Being in the Built Environment, International Journal of Architectural Research, Volume 8, Issue 2, 62-76.