ارتقاء و بهبود مشارکت عمومی در طرح های توسعه شهری با استفاده از ابزار واقعیت مجازی مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر تهران (خیابان جمهوری اسلامی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران.ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

10.22034/(jrupa-ei).2021.241173.1029

چکیده

فرآیند مشارکت به عنوان یک فرهنگ عمومی در اندیشه ‌و‌ عمل شهروندان، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست یا کمرنگ است. با توجه به اهمیت مشارکت شهروندان در طرح‌های توسعه‌شهری‌، پژوهش‌های زیادی در زمینه افزایش مشارکت انجام شده‌است.هدف این تحقیق نیز تسهیل نمودن مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری است. اما آنچه این تحقیق را از سایر پژوهش‌ها متمایز می‌سازد، استفاده از ابزارهای جدید و تکنولوژی‌های به روز همچون واقعیت مجازی می‌باشد.در همین راستا محیط شبیه سازی شده محدوده مورد مطالعه را در فضای آزمایشگاه تخصصی واقعیت مجازی اجرا نموده و افرادی به عنوان نمونه مورد آزامایش قرار داده شدند. عدم آشنایی افراد با محیط مجازی باعث شد افراد به سختی بتوانند خود را نزدیک به محیط واقعی حس اما جذابیت های محیط مجازی باعث شد افراد با علاقه در محیط آزمایشی حرکت کنند.در نهایت نیز مشخص گردید که نمونه های مورد آزمایش احساس رضایت دارند و به سوالات مربوطه به خوبی پاسخ دادن که نشان از اشتیاق به مشارکت در طرح مورد نظر بود.در نهایت اگر برخی از مهمترین نقاط ضعف واقعیت مجازی مرتفع گردد، مثلا اگر حس غوطه وری را افزایش دهیم یا واقعیت مجازی رابا واقعیت افزوده ادغام کنیم این امر باعث افزایش کارایی این ابزار در بالا بردن میزان مشارکت میگردد.

تازه های تحقیق

فرآیند مشارکت به عنوان یک فرهنگ عمومی در اندیشه و عمل شهروندان، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست یا کمرنگ است. با توجه به اهمیت مشارکت شهروندان در طرح‌های توسعه شهری ، پژوهش های زیادی در زمینه افزایش مشارکت انجام شده است.هدف این تحقیق نیز تسهیل نمودن مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری است. اما آنچه این تحقیق را از سایر پژوهش ها متمایز می سازد، استفاده از ابزارهای جدید و تکنولوژی های به روز همچون واقعیت مجازی می باشد.در همین راستا محیط شبیه سازی شده محدوده مورد مطالعه را در فضای آزمایشگاه تخصصی واقعیت مجازی  اجرا نموده و افرادی به عنوان نمونه مورد آزامایش قرار داده شدند. عدم آشنایی افراد با محیط مجازی باعث شد افراد به سختی بتوانند خود را نزدیک به محیط واقعی حس اما جذابیت های محیط مجازی باعث شد افراد با علاقه در محیط آزمایشی حرکت کنند.در نهایت نیز مشخص گردید که نمونه های مورد آزمایش احساس رضایت دارند و به سوالات مربوطه به خوبی پاسخ دادن که نشان از اشتیاق به مشارکت در طرح مورد نظر بود.در نهایت اگر برخی از مهمترین نقاط ضعف واقعیت مجازی مرتفع گردد، مثلا اگر حس غوطه وری را افزایش دهیم یا واقعیت مجازی رابا واقعیت افزوده ادغام کنیم این امر باعث افزایش کارایی این ابزار در بالا بردن میزان مشارکت میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Promoting and improving public participation in urban development plans using a virtual reality tools Case Study; Central area of Tehran (Jomhuri Eslami St.)

نویسندگان [English]

 • Yoosof Mousavi 1
 • Ali Khaleghynia 2
1 MSc, Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Arts
2 Msc,Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Despite all the efforts made in Iran, so far the process of participation as a public culture in the thought and action of citizens, does not have a proper position or is low. Given the importance of citizen participation in urban development projects, A lot of research has been done to increase participation, but what distinguishes this research from other studies is the use of new tools and up-to-date technologies such as virtual reality to be able to take a step to facilitate citizen participation. In this regard, the simulated environment of the study area was performed in the virtual reality specialized laboratory space and individuals were tested as a sample. People's unfamiliarity with the virtual environment made it difficult for people to feel close to the real environment, but the attractiveness of the virtual environment made people move with interest in the experimental environment. Finally, it was found that the tested samples felt satisfied and The research questions answered well. Also, if some of the most important weaknesses of virtual reality are eliminated, for example, if we increase the sense of immersion or combine virtual reality with augmented reality, this will increase the effectiveness of this tool in increasing participation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • virtual reality"
 • public participation"
 • Urban educational plans"
 • Central area of Tehran"
 1. آقازاده، احمد،( 1931 )، اصول و قواعد حاکم بر فرآیند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحولات و ویژگیهای این گونه آموزشها در کشور ژاپن، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، سال پنجم، شماره 17
 2. امام جمعه، فرهاد و اشتری، کیانا،( 1933 )، " تبیین جامعه شناختی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان های اجرایی جامعه شهری اراک"، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال ششم، شماره 19
 3. اسماعیل زاده، حسن،( 1931 )، "حکمروایی خوب و پایبندی به حقوق بشر با زمینه های تحقق.
 4. عبدالمطلب،عبدلله،(1392)،"مشارکت شهروندی،تهران،موسسه نشر شهر
 5. فتحی، سروش و مختارپور، مهدی( 1931 )، "توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی"، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم، شماره 4، صص 105-89.
 6. قائدی، یحیی،(1391)،" تربیت شهروند آینده، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، سال پنجم، شماره11.
 7. 7. Roupé, M ,2013, Development and Implementations of Virtual Reality for Decision-making in Urban Planning and Building Design, 10-100.
 8. 8. Stauskis, G. 2014, Development of methods and practices of virtual reality as a tool for participatory urban planning: a case study of Vilnius City as an example for improving environmental, social and energy sustainability Stauskis, 1-13.
 9. 9. Omar El, H. 2011, Public Participation in Urban Development Process through Information and Communication Technologies, 1-28.
 10. 10. Jiang, L, 2016, Developing an online Virtual Reality application for e-participation in urban sound planning, 1-11.
 11. 11. Howard, 2016, Using Virtual Environment Technology to Improve Public Participation in the Urban Planning Process, 1-28.
 12. 12. Hanzl, M, 2007, Information technology as a tool for public participation in urban planning: a review of experiments and potentials, 1-19.
 13. 13. Münster, S, 2017, How to involve inhabitants in urban design planning by using digital tools? An overview on a state of the art, key challenges and promising approaches, 1-15.
 14. 14. Changfeng, Implementation of Web-based Virtual Reality Technology in Public Participation, 1-9.
 15. 15. Berger, M, 2014, Augmented Reality at the Service of Participatory Urban Planning and Community Informatics – a case study from Vienna, 1-25.