ارائه راهکار طراحی جهت جلوکیری از جرم و ناهنجاری های اجتماعی در مجتمع های مسکونی در منطقه قاسم آباد مشهد (نمونه موردی : مجتمع مسکونی حجاب و غدیر)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی سلمان

10.22034/(jrupa-ei).2021.245052.1036

چکیده

باظهور شهرنشینی در بسیاری از مناطق جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مشکلات زندگی شهری افزایش یافته است. این مشکلات شامل افزایش جرم در شهرها و ناامنی است. بسیاری از جامعه شناسان و برنامه ریزان شهری با نقش و تأثیر فیزیک شهری و طراحی فضاهای معماری در پیشگیری جرم موافق هستند و اصول و راهکارهای طراحی را پیشنهاد می دهند. این پژوهش با هدف بررسی میزان امنیت از نظر طراحی کالبدی در دو مجتمع مسکونی حجاب و غدیر در منطقه قاسم آباد مشهد قصد دارد برای جلوگیری از جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در این دو مجتمع راهکارهای طراحی ارائه نماید. در این پژوهش از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. به این منظور از شیوه پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است، که شامل 15 سوال در پرسشنامه و 4 سوال جهت مصاحبه می باشد که از طریق مطالعه کتابخانه ای و مقالات مرتبط و با استفاده از تئوری های مختلف جامعه شناسان، برنامه ریزان شهری و معماران طراحی شده است. در نهایت پاسخ این پرسشها بر اساس نمودار آلفا کرونباخ و نرم افزار spss جدول بندی کردیم و در اختیار نمونه آماری خود که در بخش جامعه آماری به تفضیل توضیح داده شده قرار دادیم تا از این طریق بتوانیم شاخصه ها را ارزش گذاری کنیم. بر اساس مفاهیم و نتایج به دست آمده به ارائه راهکارهای طراحی و طرح اصلاح شده برای مجتمع مسکونی حجاب خواهیم رسید که در انتهای پژوهش به آن خواهیم رسید. در نتیجه این مطالعات که اصول به عنوان یک تئوری مستقل پدید آمده و امروزه با عنوان CPTED مبتنی بر مکان، پیشگیری با استفاده از طراحی محیط زیست شناخته می شود. بنابراین، مفاهیم اساسی این رویکرد، از جمله قلمروبندی، نظارت طبیعی، کیفیت محیطی، کنترل دسترسی، و نقش آن در کاهش جرم، برای بیان مفاهیم اساسی CPTED گسترش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting design solution to prevent crime and social anomalies in a residential complex in Ghasemabad area of Mashhad (case study of Ghadir and Hijab residential complex)

نویسنده [English]

  • pooneh sadat ghadamgahi
salman higher education institute
چکیده [English]

With the advent of urbanization in many parts of the world, especially in developing countries, the problems of urban life have increased. These problems include increased crime in cities and insecurity. Many sociologists and urban planners agree with the role and impact of urban physics and the design of architectural spaces in crime prevention and suggest design principles and strategies.This study aims to investigate the level of security in terms of physical design in the two residential complexes of Hijab and Ghadir in the Qasemabad area of ​​Mashhad intends to provide design solutions to prevent crimes and social anomalies in these two complexes. In this research, descriptive and analytical methods have been used.For this purpose, the questionnaire and interview method has been used, which includes 15 questions in the questionnaire and 4 questions for the interview, which is through library study and related articles and using different theories of sociologists, urban planners and design architects. Has been.Finally, we answered the answers to these questions based on Cronbach's alpha chart and SPSS software, and provided them with our statistical sample, which is explained in detail in the statistical community section, so that we can evaluate the characteristics. Based on the concepts and results obtained, we will provide design and modified design solutions for the Hijab residential complex, which we will reach at the end of the research.As a result of these studies, principles emerged as an independent theory, now known as location-based CPTED, prevention using environmental design. Thus, the basic concepts of this approach, including territoriality, natural surveillance, environmental quality, access control, and its role in crime reduction, have been expanded to express the basic concepts of CPTED.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Prevention
  • architecture and urban planning
  • undefended spaces.CPTED