ارزیابی اثرات نوسازی بافت فرسوده در اقلیم سرد بر مصرف انرژی در بخش مسکونی نمونه موردی : محله آقاجانی بیگ شهر همدان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهر قدس ، گروه شهرسازی ،تهران ،ایران.

چکیده

امروزه ساماندهی قسمت هایی از شهر ها که در اثر گذشت زمان دچار فرسودگی شده اند و همچنین کاهش مصرف انرژی در شهرها از مسائل مهم برنامه ریزان شهری است. این امر می تواند تأثیربسزایی کاهش هزینه های مصرفی و عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی داشته باشد . نتاج بدست آمده در این تحقیق حاکی از آن است که نوسازی بافت فرسوده در اقلیم سرد همراه با افزایش تراکم بافت می تواند در کاهش مصرف انرژی موثر باشد از چرا که مصرف گاز جهت گرمایش در این اقلیم سهم بیشتری از مصرف انرژی دارد و نتایج تحلیل همبستگی نشان داد مصرف گاز با تعداد طبقات و عمر بنا رابطه معکوسی نشان می دهد از طرفی مشاهده شد با تغییر کالبدی بافت و بدنبال آن تغییر ترکیب اجتماعی خانوارهای ساکن در بناهای نوسازی شده ، میانگین سنی کمتر و میانگین سطح درآمدی بیشتر می گردد و بررسی ها نشان داد این شرایط در افزایش مصرف انرژی تاثیر محسوسی دارد . اما از برایند عوامل موثر در کاهش و افزایش مصرف انرژی در این پژوهش مشخص شد مصرف انرژی در بخش آپارتمانی حدود 19/88% متوسط مصرف در بخش فرسوده و حدود 14/87% متوسط مصرف بخش غیر فرسوده و غیرآپارتمانی را نشان می دهد .

تازه های تحقیق

صرفه جویی در مصرف انرژی از اهدف مهم شهرهای امروز است و نوسازی یا بازسازی بافت های قدیمی و فرسوده و بررسی تاثیرات این اقدامات از الزامات پیش روی برنامه ریزان شهری است . در بررسی های به عمل آمده در این پژوهش روشن شد نوسازی بافت فرسوده در اقلیم سرد همراه با افزایش تراکم بافت می تواند در کاهش مصرف انرژی موثر باشد چرا که مشخص شد اولا مصرف گاز  جهت گرمایش سهم بیشتری از  مصرف انرژی در این اقلیم را به خود اختصاص می دهد و ثانیا مصرف گاز با تعداد طبقات رابطه معکوسی نشان می دهد لذا مصرف انرژی در آپارتمانهای جایگزین شده با بنا های فرسوده در مقایسه با بناهای فرسوده موجود و نیز بناهای غیر فرسوده با طبقات کم کاهش محسوسی دارد اما از طرفی با نوسازی  و تغییر کالبدی ترکیب اجتماعی متفاوتی در بافت شاهد هستیم بطوری که جمعیت ساکن در بناهای نوسازی شده میانگین سنی کمتر و درآمد میانگین بیشتری دارند بررسی های صورت گرفته نشان داد میانگین سن کمتر مصرف برق بیشتری به خود اختصاص داد و سطح درآمدی بالاتر مصرف برق و گاز بالاتری در برمی گیرد لذا این پژوهش تحلیل چند جانبه ای از متغیرها را بخود دید و در نهایت با در نظر گرفتن جمیع جهات بررسی شده نظر می رسد با وجود تاثیر کاهنده شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنین آینده بافت نوسازی شده در صرفه جویی انرژی ، افزایش تراکم در بافت فرسوده در اقلیم سرد به علت کاهش سطح برخورد بنا با هوای کنترل نشده خارجی و نیر ساخت و ساز با رعایت اصول نوین صرفه جویی در مصرف انرژی منجر به کاهش مصرف گاز می گردد که این عامل در نهایت مصرف انرژی در بافت فرسوده را در بخش خانگی کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of renovation of worn-out tissue in cold climate on energy consumption in the residential sector Case study: Aghajani Beig neighborhood of Hamadan

نویسنده [English]

 • Seyed Mohamad Javad Hoseiny Morasa
PhD candidate in Urban Planning, Islamic Azad University, Quds City Branch, Urban Planning Department, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, organizing parts of cities that have worn out over time, as well as reducing energy consumption in cities, is an important issue for urban planners. This can have a significant impact on reducing the consumption costs and the environmental impact of fossil fuel consumption . The results of this study suggest that regeneration of worn-out tissue in cold climates with increased tissue density can be effective in reducing energy consumption. Because gas consumption for heating in this climate is more than energy consumption and correlation analysis results show that gas consumption has inverse relationship with number of floors and building age. On the other hand, it was observed that by changing the physical structure and consequently changing the social composition of households living in renovated buildings, the mean age and average income level increased and studies have shown that these conditions have a significant effect on increasing energy consumption, but from the factors that reduce and increase energy consumption in this study it was found that energy consumption in the apartment sector is about 88.19%, average consumption in worn out and About 87.14% show moderate consumption of non-worn and non-apartment parts

کلیدواژه‌ها [English]

 • worn-out texture
 • energy consumption
 • increased density
 • economic and social impacts
 • Aghajani Beg neighborhood of Hamedan
 1. حاجی پور, خ.,فروزان, ن. (1393) بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی عملکردی در بخش مسکونی، نمونه موردی: شهر شیراز. نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی, 17-26.

  1. حیدری سورشجانی, ر. م(1394)بررسی عوامل موثر بر اتلاف و مدیریت انرژی در مساکن بافت فرسوده شهر کاشان. همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها، . کاشان: دانشگاه کاشان، .
  2. دلیرزادگان, ح(1378). فرایند توسعه شهری و تءوری شهر متراکم. اولین همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صفحات 186-197.
  3. صفایی, ب., طالقانی, گ(1384). بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان. چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان،. تهران: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور.
  4. عرب زاده, س., کاظم زاده حنانی, س(1384). بررسی پارامترهای مؤثر در میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی در ایران. چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان. تهران: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور.
  5. قلعه نوی, ا., شیخ, ش.(1395)تاثیر فرم شهر بر بهینه سازی مصرف انرژی. فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد توسعه پایدار. دفتر امور مقررات ملی ساختمان. ص17 .مشهد.
  6. مسکن, م. ت(1389). مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سوم. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
  7. ملکی, ا. م(1395). آسیب شناسی مدیریت بحران شهری در بافتهای فرسوده شهری همدان. فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس, 85-65.
  8. نصراللهی, ف.(1390)ضوابط معماری و شهرسازی کاهش دهنده مصرف انرژی ساختمان ها. تهران: کمیته ملی انرژی ایران.

  10. نقی زاده, م.(1381) ضوابط شهرسازی و معماری بهینه سازی مصرف سوخت. دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت. تهران: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت.

  11. میرزایی ،خ. (1394) پژوهش ، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی ، تهران ، جامعه شناسان

  1. ویلیام, د. ا(1374). شهر در جهان سوم ترجمه.ح. رحیمی تهران: واقفی
   1. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.042
   2. https://doi:10.1080/09613218. 2014.867643
  1. A. Karvonen, Towards systemic retrofit: a social practices approach, Build. Res. Inf. 41 (5) (2013) 563–574.
  2. A. Karvonen, Low-carbon devices and desires in community housing retrofit, in: H. Bulkeley, M. Paterson, J. Stripple (Eds.), Towards a Cultural Politics of Climate Change: Devices, Desires and Dissent, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, pp. 51–65.
  3. A.L. León, S. Munoz, ˜ J. León, P. Bustamante, Monitorización de variables medioambientales y energéticas en la construcción de viviendas protegidas: Edificio Cros-Pirotecnia en Sevilla, Inf. Constr. 62 (no. 519) (2010) 67–82.
  4. AENOR, AENOR: Norma UNE-EN 13829:2002, 2002.
  5. Arabzadeh, S., & Kazemzadeh Hanani, S. (2005). Investigating the effective parameters in energy consumption in the residential sector in Iran. 4th International Conference on Fuel Consumption Optimization in Buildings. Tehran: Fuel Consumption Optimization Organization.
  6. Belén, M., Norma Correa, E., & Alicia Cantón, M. (2018). Neighborhood designs for low-density social housing energy efficiency: Case study of an arid city in Argentina. Energy & Buildings, 137–146.
  7. C. Alonso, I. Oteiza, F. Martín-Consuegra, B. Frutos, Methodological proposal for monitoring energy refurbishment. Indoor environmental quality in two case studies of social housing in Madrid, Spain, Energy Build. 155 (2017) 492–502.
  1. C.-A. Roulet, F. Foradini, Simple and cheap air change rate measurement using CO2 concentration decays, Int. J. Vent. 1 (June (1)) (2002) 39–44.
  2. CTE-DB-HE, Documento Básico HE Ahorro de energía, 2013, BOE 12/09/2013, Sep-2013.
  3. Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural. (2013). Proposicio´n de Ley de medidas para prevenir la pobreza energe´tica. Boletı´n Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. 8 de noviembre de 2013. Num. 142-1.
  4.  Hamilton, I. G., Shipworth, D., Summerfield, A. J., Steadman, P., Oreszczyn, T., & Lowe, R. (2014). Uptake of energy efficiency interventions in English dwellings. Building Research & Information, 42(3), 255 –275.
  1. Healy, J. D. (2004). Housing, fuel poverty and health: A panEurop.
  2. Homes and Communities Agency, List of registered providers as at 1 May 2018, 2018. Online, available from https://www.gov.uk/government/publications/ current-registered-providers-of-social-housing.
  3. R. Horne, T. Dalton, Transition to low carbon? An analysis of socio-technical change in housing renovation, Urban Stud. 51 (16) (2014) 3445–3458.
  4. K.B. Janda, Y. Parag, A middle-out approach for improving energy performance in buildings, Build. Res. Inf. 41 (1) (2013) 39–50.
  5. K.B. Janda, G. Killip, T. Fawcett, Reducing carbon from the ‘middle-out’: the role of builders in domestic refurbishment, Buildings 4 (4) (2014) 911–936.
  6. ISO, ISO 6781:1983 – Thermal Insulation – Qualitative Detection of Thermal Irregularities in Building Envelopes – Infrared Method, 1983.
  7. ISO/TC 159/SC 5, ISO 8996:2004 – Ergonomics of the Thermal Environment – Determination of Metabolic Rate’. Technical Committee: ISO/TC 159/SC 5 Ergonomics of the Physical Environment, 2004.
  8. jenks, M. (1999). The comact city a sustanble urban form? London.
  9. Jessica Fernández-Agüera, Juan Sendra, Rafael Suárez, Samuel Domínguez-Amarillo, Ignacio Oteiza, Airtightness and indoor air quality in subsidised housing in Spain, in: Presented at the 36th AIVC Conference ‘ Effective Ventilation in High Performance Buildings, Madrid, Spain, 23–24 September 2015, 2015.
  10. mirkovic, m., & alavadi, k. (2017). The effect of urban density on energy consumption and solar gains: the study of Abu Dhabi’s neighborhood. World Engineers Summit - Applied Energy Symposium & Forum: Low Carbon Cities & UrbanEnergy Joint Conference, WES-CUE 2017, 19–21 July 2017, Singapore (pp. 277-282). United Arab Emirates: Elsevier Ltd.
  11. N. Alchapar, E. Correa, in: Comparison the Performance of Different Facade materials for Reducing Building Cooling needs. Eco-efficient materials for Mitigating Building Cooling Needs, Woodhead Publishing, Cambridge, 2015, pp. 155–194
  12. Santamouris, M., Alevizos, S. M., Aslanoglou, L., Mantzios, D., Milonas, P., Sarelli, I., ... Paravantis, J. a. (2013). Freezing the poor – Indoor environmental quality in low and very low income households during the winter period in Athens. Energy and Buildings. doi:10.1016/j.enbuild.2013.11.074
  13.  Santamouris, M., Kapsis, K., Korres, D., Livada, I., Pavlou, C., & Assimakopoulos, M. N. (2007). On the relation between the energy and social characteristics of the residential sector. Energy and Buildings, 39(8), 893–905. doi:10.1016/j. enbuild.2006.11.001
  14.  Santamouris, M., Paravantis, J. A., Founda, D., Kolokotsa, D., Michalakakou, P., Papadopoulos, A., ... Servou, E. (2013). Financial crisis and energy consumption: A household survey in Greece. Energy and Buildings, 65, 477–487. doi:10.1016/j.enbuild.2013.06.024
  15. S. Joss, Sustainable Cities: Governing for Urban Innovation, Palgrave Macmillan, London, 2015.
  16. O. Preciado-Pérez, S. Fotios, Comprehensive cost-benefit analysis of energy efficiency in social housing. Case study: Northwest Mexico, Energy Build. 152
  17. Rescha, E., André Bohne, R., & Kvamsdal, T. (2016). Impact of urban density and building height on energy use in cities. SBE16 Tallinn and Helsinki Conference; Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, (pp. 800 - 814). Elsevier.
  18. Sosa, M. B. (2018). Neighborhood designs for low-density social housing energyefficiency: Case study of an arid city in Argentina. Energy & Buildings, 137–146.
  19. UN-Habitat World, C. (2016). Urbanization and developmen. un.