اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پرویز اکبری

شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی

maadcitycogmail.com
09189716047

سردبیر

دکتر محسن کلانتری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

www.msnkln.com/
mo_kalantarisbu.ac.ir
0000-0002-2646-6461

جانشین سردبیر

دکتر حسن سجادزاده

شهرسازی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان

profs.basu.ac.ir/sajjadzadeh/
sajadzadehbasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر پروین پرتوی

شهرسازی استاد گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه هنر تهران

faculty.art.ac.ir/partovi/fa
p.partoviart.ac.ir
0000-0003-4287-9335

دکتر کیومرث حبیبی

فوق دکترای شهرسازی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=70
habibi_kyahoo.co.uk
08733666772

دکتر هوشمند علیزاده

طراحی شهری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~halizadeh/
h.alizadehuok.ac.ir

دکتر نوید سعیدی رضوانی

شهرسازی استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

qiau.ac.ir/saeedi%20rezvani.info
navidsaeidirezvaniyahoo.com

دکترعلی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی استاد گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

anabestani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
anabestanium.ac.ir
0000000314615893

دکترسید کاظم علوی پناه

سنجش از دور و GIS استاد تمام، گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده جغرافیا و سنجش از دور، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/salavipa/?lang=fa-ir
salavipaut.ac.ir
0000-0002-3554-111X

دکتر فضیله دادورخانی

جغرافیای انسانی استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگده جغرافیا، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fkhani/?lang=fa-ir
fkhaniut.ac.ir
0000-0002-1313-3553

دکتر زهره داودپور

شهرسازی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

qiau.ac.ir/davudpour.info
zdavoudpouryahoo.com

دکتر حمیدرضا صارمی

شهرسازی استادیار گروه شهرسازی, دانشکده هنر و معماری, دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/saremi
saremimodares.ac.ir

دکتر ملیحه احمدی

شهرسازی استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

m.ahmadiqodsiau.ac.ir

دکتر سعید ملکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=8-6097315&CultureID=1
malekisscu.ac.ir
000000168844259

دکتر قادر بایزیدی

معماری استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

www.iausdj.ac.ir/_Academician?username=ghbayazidi
q_bayzidiiausdj.ac.ir

دکتر پرویز اکبری

شهرسازی گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی

maadcitycogmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر آلان فریدون علی

معماری رئیس دانشگاه پلی تکنیک، دانشیارگروه معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه پلی تکنیک، سلیمانیه، عراق

mysite.spu.edu.iq/alan-ali/
alan.alispu.edu.iq

فرانسیسکو مانوئل سردوورا

شهرسازی استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه لیسبون.پرتغال.

ciaud.fa.utl.pt/index.php/en/membros-3/urbanismo/inves-efect/79-investigadores/2014-06-20-10-26-04-1/2014-06-20-10-37-05-1/1546-francisco-manuel-camarinhas-serdoura-2
fsfa.ulisboa.pt
0000-0002-9840-6177

مدیر داخلی

دکتراسلام کرمی

شهرسازی استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S1134
architect_ikyahoo.com

مدیر اجرایی

روژان پورحسین

برنامه ریزی شهری دفتر شهرسازی و معماری هویت محیط

rozhan.pourhoseingmail.com
+989199736030

صفحه آرا

آنوش اسکندری

شهرسازی فصلنامه پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط

anoosh.esgmail.com