نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، میترا Restoration the Vault at the Main Entrance of Caravanserais (case study: Eyvanki’s Caravanserai- iran) [دوره 3، شماره 11، 1401]
 • آفتابی، مهلا تدوین چارچوب و طراحی پیاده‌راه شهری با تاکید بر مشارکت اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: بخشی از خیابان حکیم نزاری بیرجند) [دوره 3، شماره 10، 1401]

ا

 • اراسته طالشمکایل، محمد رضا ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر سیاست های تشویقی نوسازی بعد از اجرا [دوره 3، شماره 10، 1401]
 • افتابی، مهلا بازتوسعه اراضی قهوه ای شهری با تکنیک مکان سازی (نمونه موردی: کارخانه قند آبکوه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400]
 • اکبری، پرویز عوامل موثر بر ارتقاء تجمع پذیری مجتمع های تجاری-تفریحی در فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه بازار ساحلی آستارا) [دوره 3، شماره 9، 1400]

پ

 • پویافر، هانیه بازتوسعه اراضی قهوه ای شهری با تکنیک مکان سازی (نمونه موردی: کارخانه قند آبکوه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400]
 • پویافر، هانیه اصول طراحی خانه کودک با تاثیر از ویژگی‌های روانشناسی محیط (نمونه موردی: خیابان اجتهاد بیرجند) [دوره 3، شماره 11، 1401]

ت

 • تقوایی، ویدا تاثیر ویژگیهای کالبدی شهرآبادان بر سبک‌زندگی ساکنان آن (درفاصله زمانی 1290 تا 1357 ه.ش) [دوره 3، شماره 10، 1401]

ح

 • حسنی، فرانک بازتوسعه اراضی قهوه ای شهری با تکنیک مکان سازی (نمونه موردی: کارخانه قند آبکوه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400]
 • حق شناس، فریبا تحلیل اثر تنوع شکلی ریز فضاها بر سیرکولاسیون مدارس تاریخی وابسته به گذر اصلی بازار اصفهان [دوره 3، شماره 10، 1401]
 • حقیقت نایینی، غلامرضا تدوین چارچوب نظری و مفهومی نقش مؤلفه‌های ساختار فضایی در ارتباط با مفهوم دسترسی‌پذیری پایدار شهری [دوره 3، شماره 10، 1401]
 • حیدری، علی اکبر طراحی هتل در بافت تاریخی شهر یزد با تاکید برنقش ایوان در اسایش حرارتی [دوره 3، شماره 10، 1401]

د

 • داداش پور، هاشم تدوین چارچوب نظری و مفهومی نقش مؤلفه‌های ساختار فضایی در ارتباط با مفهوم دسترسی‌پذیری پایدار شهری [دوره 3، شماره 10، 1401]

ذ

 • ذوالفقاری فر، یعقوب سیر تحول و تکوین سازمان کالبدی آتشکده به مسجد از عصر ساسانی به عصر اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1400]

ر

 • ریاضی، حسین تدوین چارچوب نظری و مفهومی نقش مؤلفه‌های ساختار فضایی در ارتباط با مفهوم دسترسی‌پذیری پایدار شهری [دوره 3، شماره 10، 1401]

ط

 • طالبی، خاطره Restoration the Vault at the Main Entrance of Caravanserais (case study: Eyvanki’s Caravanserai- iran) [دوره 3، شماره 11، 1401]

ع

 • عمادیان فر، سعید ساماندهی محدوده بافت قدیم شیخ صفی اردبیل با رویکرد بهسازی [دوره 3، شماره 9، 1400]

ق

 • قمری، علی Restoration the Vault at the Main Entrance of Caravanserais (case study: Eyvanki’s Caravanserai- iran) [دوره 3، شماره 11، 1401]

ک

 • کریمی فرد، لیلا الگویابی میانوار در خانه‌های بومی شرق گیلان [دوره 3، شماره 9، 1400]

م

 • مجتبوی، سیده مریم بررسی عناصر معماری‌داخلی در خانه‌های دورۀ قاجار (نمونۀ موردی: خانه داروغۀ مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400]
 • مظهری، محمد ابراهیم تاثیر ویژگیهای کالبدی شهرآبادان بر سبک‌زندگی ساکنان آن (درفاصله زمانی 1290 تا 1357 ه.ش) [دوره 3، شماره 10، 1401]
 • معتقدی، فاطمه تاثیر ویژگیهای کالبدی شهرآبادان بر سبک‌زندگی ساکنان آن (درفاصله زمانی 1290 تا 1357 ه.ش) [دوره 3، شماره 10، 1401]
 • ملک افضلی، علی اصغر الگویابی میانوار در خانه‌های بومی شرق گیلان [دوره 3، شماره 9، 1400]
 • میرمیران، سیده مهدیه الگویابی میانوار در خانه‌های بومی شرق گیلان [دوره 3، شماره 9، 1400]

ن

 • نادریان، زهره سیر تحول و تکوین سازمان کالبدی آتشکده به مسجد از عصر ساسانی به عصر اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1400]
 • نادریان، زهره طراحی هتل در بافت تاریخی شهر یزد با تاکید برنقش ایوان در اسایش حرارتی [دوره 3، شماره 10، 1401]

و

 • ولی بیگ، نیما تحلیل اثر تنوع شکلی ریز فضاها بر سیرکولاسیون مدارس تاریخی وابسته به گذر اصلی بازار اصفهان [دوره 3، شماره 10، 1401]

ی

 • یعقوبی امام چائی، محمد عوامل موثر بر ارتقاء تجمع پذیری مجتمع های تجاری-تفریحی در فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه بازار ساحلی آستارا) [دوره 3، شماره 9، 1400]