دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 1، زمستان 1399