دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز 1399 

موضوعی - تحلیلی

4. آسیب‌شناسی طرح های آماده سازی زمین و روندهای اجرایی

10.22034/(jrupa-ei).2021.269760.1057

بهزاد ملک پور اصل؛ سیامک بدر؛ حمید فتحی