دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 1-150 

یاداشت فنی

1. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

صفحه 16-1

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی