دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1399، صفحه 1-120 

موضوعی - تحلیلی

5. پیوند فضا و جنسیت بر بستر مدرنیته در شهر و معماری ایران

صفحه 78-96

مینوش صدوقیان‌زاده