نمایه نویسندگان

ا

  • اسدی، شایان تدوین معیارهای طراحی فضای مشترک در مناطق مرکزی شهرها (مطالعه موردی : خیابان خیام شهر قزوین) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]
  • اسکندری عین الدین، هادی تحلیل تأثیرات اقتصاد محلی بر جایگاه منطقه ای با استفاده از مدل اقتصاد پایه (نمونه موردی: شهرستان بستان آباد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]

ب

  • بقایی، آژنگ تأثیر زیبایی شناسی هندسی مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 22-40]

س

  • سعیدی رضوانی، نوید تدوین معیارهای طراحی فضای مشترک در مناطق مرکزی شهرها (مطالعه موردی : خیابان خیام شهر قزوین) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]
  • سعیدی زارنجی، سمیرا تحلیل تأثیرات اقتصاد محلی بر جایگاه منطقه ای با استفاده از مدل اقتصاد پایه (نمونه موردی: شهرستان بستان آباد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]
  • سهراب زاده، ندا تأثیر زیبایی شناسی هندسی مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 22-40]

م

  • معینی، مهدیه تأثیر زیبایی شناسی هندسی مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 22-40]