نمایه نویسندگان

ا

 • اسدی، شایان تدوین معیارهای طراحی فضای مشترک در مناطق مرکزی شهرها (مطالعه موردی : خیابان خیام شهر قزوین) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]
 • اسکندری عین الدین، هادی تحلیل تأثیرات اقتصاد محلی بر جایگاه منطقه ای با استفاده از مدل اقتصاد پایه (نمونه موردی: شهرستان بستان آباد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]

ب

 • بقایی، آژنگ تأثیر زیبایی شناسی هندسی مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 22-40]
 • بقایی، آژنگ بررسی تأثیر زیبایی‌شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع‌های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ‌های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع‌های تجاری چابهار) [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جامی، امید ارزیابی استانهای شمال غربی ایران از نظر شاخص‌های غالب اقتصادی آنها با مدل ویکور(1395-1390) [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سعیدی رضوانی، نوید تدوین معیارهای طراحی فضای مشترک در مناطق مرکزی شهرها (مطالعه موردی : خیابان خیام شهر قزوین) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]
 • سعیدی رضوانی، نوید شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی زارنجی، سمیرا تحلیل تأثیرات اقتصاد محلی بر جایگاه منطقه ای با استفاده از مدل اقتصاد پایه (نمونه موردی: شهرستان بستان آباد) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-21]
 • سهراب زاده، ندا تأثیر زیبایی شناسی هندسی مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 22-40]
 • سهراب زاده، ندا بررسی تأثیر زیبایی‌شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع‌های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ‌های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع‌های تجاری چابهار) [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صیاد، نیما شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • معینی، مهدیه تأثیر زیبایی شناسی هندسی مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 22-40]
 • معینی، مهدیه بررسی تأثیر زیبایی‌شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع‌های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ‌های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع‌های تجاری چابهار) [(مقالات آماده انتشار)]