ارزیابی کیفیت پیاده‌مداری براساس شاخص‌های پیاده‌مداری در محلات قدیمی نمونه مورد مطالعه: محله میخچه‌گران گرگان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،

2 استاد یار، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،

10.22034/(jrupa-ei).2021.279399.1071

چکیده

امروزه با رشد شتابان هوشمند شدن شهرها، به مهم ترین نیاز بشر یعنی آسایش و راحتی انسان در فضای شهری توجهی نشده است. خیابان یکی از عناصر فضای شهری است، بنابراین لازم است مدیریت شهری در راستای تسهیل و راحتی عابر پیاده اقدام نماید. زیرا پیاده مداری محله ارتباط معنی داری با مولفه های کالبدی- فضایی و ادراکی-زیستی دارد. از این رو این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت پیاده مداری محله میخچه گران گرگان با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از ۱۰۰ عدد پرسشنامه و تحلیل داده ها در محیط spss صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که همبستگی بالایی بین شاخص های ادراکی-زیستی و کالبدی فضایی با پیاده مداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که ساکنین به تامین آسایش و راحتی بیشتر از تامین ایمنی و امنیت در محله توجه دارند و تامین زیبایی و تنوع برای ساکنان اهمیت بیشتری از انسجام اجتماعی و پایداری زیست محیطی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of pedestrian quality according to pedestrian indicators in old neighborhoods, Study sample: Gorgan's MikhcheGaran neighborhood

نویسندگان [English]

  • MOHADESE esmaili 1
  • islam karami 2
1 Masters student, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahrood University of Technology (SUT), Shahrood, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahrood University of Technology (SUT), Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Today, with the rapid growth of smart cities, the street is one of the elements of urban space not been considered. so it is necessary for the city administration to take action to facilitate and facilitate pedestrians. Because the pedestrian orientation of the neighborhood has a significant relationship with the physical-spatial and perceptual-biological components of pedestrian. Therefore, this study was conducted with the aim of evaluating the pedestrian quality of Gorgan's Mikchehgaran neighborhood by descriptive-analytical method and use of 100 questionnaires and data analysis with SPSS software. Findings show that there is a high correlation between perceptual-biological and physical-spatial indices with orbital. The results of the research show that residents pay more attention to providing comfort and convenience than providing safety and security in the neighborhood and the aesthetic dimension and providing beauty and diversity for residents is more important than social cohesion and environmental sustainability. and. and. and .and.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrianism
  • Mikhechegaran neighborhood
  • Pedestrian characteristics
  • old neighborhoods