سنجش کیفیت مبلمان شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: دریاچه زریبار)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوکارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران ،ایران

2 دانشجو دکترا جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز،ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری (آمایش شهری) دانشگاه پیام نور، ایران

10.22034/(jrupa-ei).2021.283661.1075

چکیده

چکیده
مبلمان شهری در ایجاد ارزش و جذابیت فضاهای گردشگری افزوده ، محلی برای حضور مردم و محلی برای تعاملات اجتماعی شهروندان ، نشاط ، رفاه ، آسایش ، تقویت جنبش های گردشگری ، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل موثر است. هدف از این مطالعه کیفیت اجزای مبلمان شهری (کیفیت فضا ، قرارگیری صحیح مبلمان ، ایمنی ، زیبایی و ساختار ناهموار شهری) و تأثیر آن بر توسعه فضاهای گردشگری شهری است. روش کاربردی توصیفی- تحلیلی است. روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان حوزه برنامه ریزی شهری و گردشگری و پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری شامل شهروندان و گردشگران منطقه بود ، تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 280 نفر برآورد شد که با نمونه گیری تصادفی ساده در میان گردشگران ورودی به منطقه و شهروندان تکمیل شد. نتایج به دست آمده از آزمون تی یک نمونه نشان داد که کیفیت مبلمان شهری در دریاچه زریبار از نظر ابعاد کلی مبلمان شهری چندان مناسب نیست. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه است (655/0) تغییرات وابسته است و مدل متغیر زیبایی مبلمان شهری با بیشترین ضریب استاندارد 843/0 در توضیح متغیر وابسته آن. سپس کیفیت فضا با ضریب 0/519 ، ساختار ناهموار شهری با ضریب 318/0 و جایگذاری صحیح مبلمان شهری با ضریب استاندارد 171/0 متغیرها هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the quality of urban furniture and its role in the development of urban tourism (Case study: Zaribar Lake

نویسندگان [English]

  • loghman farshad 1
  • ayoub zaghez 2
  • gona mehrdanesh 3
1 M.Sc. Student of Geography Tourism Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
2 PhD Student in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tabriz, Iran
3 Master of Geography, Urban Planning (Urban Planning), Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Urban furniture is effective in creating value and attractiveness of added tourism spaces, a place for people to attend and a place for citizens' social interactions, vitality, well-being, comfort, strengthening tourism movements, economic development and job creation. The purpose of this study is the quality of urban furniture components (quality of space, correct placement of furniture, safety, beauty and uneven urban structure) and its impact on the development of urban tourism spaces. The applied method is descriptive-analytical. Library and field methods have been used. The validity of the questionnaire was confirmed using the opinions of experts in the field of urban planning and tourism and the reliability of the instrument was confirmed using Cronbach's alpha test. The statistical population included citizens and tourists of the region, the number of samples was estimated based on Cochran's formula 280 people, which was completed by simple random sampling among tourists entering the region and citizens. The results obtained from the sample t-test showed that the quality of urban furniture in Zaribar Lake is not very suitable in terms of the overall dimensions of urban furniture. The results of the regression test are multiple (0.655) are dependent changes and the aesthetic variable model of urban furniture with the highest standard coefficient of 0.843 in explaining its dependent variable. Then the quality of space with a coefficient of 0.519, uneven urban structure with a coefficient of 0.318 and correct placement of urban furniture with a standard coefficient of 0.171 are the variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: urban furniture
  • Satisfaction
  • Development of Urban Tourism Spaces
  • Zaribar Lake