نقش طرح های توسعه شهری در واگذاری اراضی توسط دولت نمونه موردی: آران و بیدگل

نوع مقاله : یاداشت فنی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده مرکزآموزش عالی الشتر،دانشگاه لرستان، ایران.

2 کارشناس ارشد شهرسازی،گروه شهرسازی، دانشکده هنر معماری،دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

همگام با توسعه شهرنشینی در ایران و در راستای نظم بخشیدن به پیکره کالبدی شهرها، و نیز توسعه پایدار شهری که لازمه آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری بود طرح های جامع از سال 1345، نقشه راه توسعه شهرها قرار گرفت. آران و بیدگل از جمله شهرهایی است که تا دوره پهلوی و بخصوص قبل از اصلاحات ارضی دهه 40، رشدی ارگانیک و همراه با الگوی رشد فشرده داشته است. اما در ربع قرن اخیر، مدل رشد غیر ارگانیک با رشد فیزیکی بسیار سریع و الگوی کالبدی متفاوت داشته است. هدف این تحقیق این است تا عوامل تاثیرگذار در واگذاری زمین شهری و نیز نقش و اقدامات دولت در حوزه واگذاری اراضی را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوالات است که چه عواملی در گسترش شهر آران و بیدگل موثر بوده است و نیز بازتاب های کالبدی انتخاب اراضی جهت واگذاری در شهر آران و بیدگل می باشد. مطالعه حاضر یک تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی می باشد، و با بررسی طرح های مصوب شهر آران و بیدگل در چند دوره نتیجه می گیرد که در مدت نسبتاً طولانی اجرای طرح های شهری، عرصه های وسیع اراضی کشاورزی و بایر هم پیوند با آنها در محدوده شهر قرار گرفته و در سایه فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین، به صورت غیر قانونی تفکیک شده و در معرض بورس بازی قرار گرفته اند. شاخص ارزیابی های منطقه ای مربوط به گسترش شهر نشان می دهد که اکنون درصد زیادی از وسعت تحقق یافته کنونی شهر آران و بیدگل کاذب است و برای دوره های بعدی نیاز به هیچ گونه افزایش مساحت ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of urban development projects in the transfer of land by the government Case study: Aran and Bidgol

نویسندگان [English]

  • amir oshnooei Noshabadi 1
  • Mehdi Molaei Arani 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Education Aleshtar, Lorestan University, Iran.
2 Master of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Simultaneously with the development of urbanization in Iran and in order to regulate the physical structure of cities, as well as sustainable urban development that required the optimization of urban land use, comprehensive plans from 1345, the roadmap for urban development. Aran and Bidgol are among the cities that have had organic growth until the Pahlavi period and especially before the land reforms of the 1940s, along with an intensive growth pattern. But in the last quarter of a century, the model of inorganic growth has had a very rapid physical growth and physical pattern. The purpose of this study is to examine the factors affecting the transfer of urban land as well as the role and actions of the government in the field of land transfer. This research seeks to answer the questions that have been effective in the development of the city of Aran and Bidgol and also the physical reflections of the choice of land for transfer in the city of Aran and Bidgol. The present study is an applied research and its method is descriptive-analytical, and by examining the approved plans of Aran and Bidgol in several periods, it is concluded that in a relatively long period of implementation of urban plans, large areas of agricultural and barren lands are interconnected. They are located within the city limits and due to the lack of efficient land planning and management, they have been separated illegally and exposed to the stock market. The regional assessment index related to the expansion of the city shows that a large percentage of the current realized area of Aran and Bidgol is now false and does not need any increase in area for future periods

کلیدواژه‌ها [English]

  • horizontal city expansion
  • urban development plans
  • passive urban levels
  • land transfer
  • Physical development