بررسی تأثیر زیبایی‌شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع‌های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ‌های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع‌های تجاری چابهار)

نوع مقاله: مستخرج از پایانامه

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آزاد کرمان

2 دانشجو

3 هیأت علمی دانشگاه آزاد

چکیده

تلاش برای توجه و باور ارکان مختلف حاکمیت به قابلیت مناطق آزاد به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت اقتصاد ملی و افزایش سهم اقتصاد درحال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم از اقتصاد بین‎المللی در این مدت از سوی دست‎اندرکاران اداره این مناطق در دستور کار قرار گرفته است تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد عملگرایی است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز مبتنی بر روش‌های ترکیبی کیفی_کمی می‌باشد. جامعه در پژوهش حاضر کلیه بازدیدکنندگان از 5 مجتمع تجاری چابهار با نام‌های صالحیار، پردیس، فردوس، صدف و ابریشم می‌باشد که برای بدست آوردن حجم نمونه از روش اشباع نظری استفاده گردید و در نهایت به حجم نمونه‌ای 50 نفری رسیده شد. داده ‌ای حاصل بخش جمعیت‌شناختی توسط نرم‌افزار spss مورد تحلیل آماری قرار گرفته است و دیگر تجزیه و تحلیل‌های سؤالات مصاحبه به وسیله نرم‌‌افزار Smart PLS ارائه گردیده است و نتایجی را بدین شرح ارائه داد: افراد برون‌گرا، شمی یا قضاوتی تمایل بیشتر به بخش‌های غذایی و تفریحی داخل مجتمع داشتند. زنان شمی در مقایسه با زنان حسی توجه بیشتری به کیفیت معماری و مجتمع‌های تجاری و اجناس خریدشان داشتند. زنان قضاوتی در مقایسه با زنان ادراکی زمان بسیار پایین‌تری به خرید اما دفعات بیشتری به خرید کردن می‌پرداختند. افراد شمی_حسی با لذت کلی از تأثیر زیبایی‌شناسی و رفتار خرید مورد تایید قرار گرفت و نشان داده شد که بعد فکری احساسی بر جنبه‌های زیبایی معماری و تحریک به رفتار خرید موفق‌تر عمل می‌کند. آن‌هایی که شخصیت برون-گرایی دارند بیشتر به صورت هیجانی و بی‌دلیل اقدام به خرید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Geometric Aesthetics on the Visitor's Shopping Behavior Based on the Recognition of the Role of Personality Types (Case Study: Chabahar Commercial Complexes)

نویسندگان [English]

  • Ajang Baqaei 1
  • Neda Sohrabzadeh 2
  • Mahdie Moini 3
1 Faculty of Kerman Azad University
2 University student
3 Faculty of Azad University
چکیده [English]

Attempts to address and believe the different elements of sovereignty to the capability of free zones as one of the most effective means of strengthening the national economy and increasing the share of the transition economy to the advanced and resilient economy of the international economy during the period ordered by the authorities The present work is based on a pragmatic approach. The method of data collection is based on qualitative-quantitative hybrid methods. The population in the present study is all visitors to 5 Chabahar commercial complexes with the names Salehiar, Pardis, Ferdows, Shell and Silk. Was. Demographic data was analyzed by SPSS software and other analysis of interview questions was provided by Smart PLS software and presented the following results: Oriental, Schemi or Judicial tended to be more in the food and entertainment sectors within the complex. The Shamis women paid more attention to the quality of the architecture and the commercial complexes and shopping goods than the sensory women. Judicial women bought much less time than perceptual women, but they spent more time shopping. Schizo-sensory individuals were endorsed by the overall aesthetic influence of shopping behavior, and it was shown that the emotional dimension of the aesthetic aspects of architecture and stimulated more successful shopping behavior. Those with an extroversion personality tend to buy more emotionally and unnecessarily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometric Aesthetics
  • Visitor shopping behavior
  • Commercial Complexes
  • Personality Types

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 12 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 خرداد 1399