شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

نوع مقاله: یاداشت فنی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه شهرسازی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران

چکیده

به منظور بررسی میزان مشارکت مردمی دسته بندی های گوناگونی ارائه گردیده است. مهمترین آنها دسته بندی میجلی، ارنشتاین، دیویدسون و دریسکل می باشد. شارت نیز به عنوان روشی موثر مشارکت مردمی را محقق می سازد. در این روش افراد طی یک برنامه زمانی مشخص و هدفمند در تصمیم سازی، خلق برنامه و اجرای آن مشارکت می کنند و نظارت مسمتر دارند. چشم انداز طرح با نظرات ذینفعان تدوین می گردد که خود به عنوان روشی به منظور تحقیق و جمع آوری اطلاعات نیز مطرح می باشد.
پژوهش حاضر از نوع اسنادی بوده و در آن از نظرات متخصصین  با کمک مصاحبه نیز بهره گیری شده است. در ابتدا برخی نظریه های برنامه ریزی مشارکتی مورد مداقه قرار گرفته و مشخص گردیده است که شارت یک مشارکت واقعی را محقق می نماید. سپس مفهوم شارت، ویژگی ها و مراحل آن و یک نمونه موفق در این زمینه مطرح شده است.  به منظور امکان سنجی اجرای شارت در ایران موانع شناسایی گردیده اند.
آنچه از برآیند پژوهش می توان نتیجه گرفت این است که تحقق شارت در ایران غیر ممکن نیست اما نیاز به بستر سازی مناسب دارد. لذا در پایان راهکارهای لازم جهت بستر سازی اجرای شارت مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Charrette a way to participate in urban design

نویسندگان [English]

  • Nima Sayad 1
  • navid saeidi rezvani 2
1 PhD in Urban Planning, Tehran Branch of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Various categories have been presented to examine the extent of popular participation. The most important of these are the categories of Miguel, Einstein, Davidson, and Drieskel. Sharte also realizes popular participation as an effective way. In this way, people participate in decision making, creation and implementation of a plan and oversee it over a specified and targeted timeframe. The perspective of the project is formulated with the views of stakeholders, which is itself a way of researching and gathering information.
The present research is a documentary one, in which the opinions of experts have been used with the help of interviews. At first, some theories of participatory planning have been scrutinized and it has been found that the charter makes a real contribution. Then the concept of charting, its features and stages, and a successful example are discussed. Obstacles have been identified in order to assess the feasibility of implementation of the map in Iran.
What can be concluded from this research is that the realization of ranching is not impossible in Iran, but it requires a proper platform. Therefore, at the end, the necessary solutions for laying the implementation of the chart have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charrette.participation
  • participatory urbanism
  • Charrette Feasibility
-         آیینی، محمد، 1386، کارگاه آموزشی بررسی ابعاد غیر کالبدی توسعه درونزای شهری، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران).
-         احمدی، حسن، 1380، شهرسازی مشارکتی برنامه ریزی با مردم، تهران، نشریه شهرداری ها، شماره 36، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور.
-         ادیب زاده، بهمن و همکاران، 1389، مهندسی اجتماعی و نقش مشارکت مردمی در تحقق نوسازی در بافت های فرسوده نمونه موردی: محله نعمت آباد، دو فصلنامه نامه معماری و شهرسازی، شماره 4، دانشگاه هنر.
-         ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا، 1383، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران، نشر نی.
-         اوست هویی زن، اندریاس، 1377، مشارکت شهروندان در طرح ریزی و توسعه نواحی شهری، ترجمه ناصر برک پور، مجله معماری و شهرسازی، شماره 48 و 49.
-         حبیبی، محسن و سعیدی رضوانی، هادی،  1384، شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24، دانشگاه تهران.
-         شریفیان ثانی، مریم، 1380، مشارکت شهروندان حکمروایی شهری و میریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 8، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور.
-         صیاد، نیما و اقوامی، نیکو، 1389، نوسازی بافت های فرسوده با کمک شهرسازی مشارکتی در ایران، دومین همایش سالانه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، تهران.
-         منصور، جهانگیر، 1392، قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، تهران، نشر دیدار.
-          
-  Asla Oregan, 2013/12/19, Redmond South US 97 Design Charrette, http://www.aslaoregon.org.
-  Driskell, David, 2002, Creating Better Cities with Children and Youth (A Manual for Participation), Unesco, Publishing & Earthscan Publication ltd.
-  Lennertz, Bill & etal, 2008, An Introduction to Charrettes, Planing Comissioners Journal, number 71.
-  Lennertz, Bill, 2003, New Urbanism: Comprehensive Report & Best Practices Guide, 3rd Edition, Ithaca: New Urban Publications.
-  Lennertz, Bill, 2014/2/10, The Charrette as an Agent for Change, www.charretteinstitute.org.