تدوین معیارهای طراحی فضای مشترک در مناطق مرکزی شهرها (مطالعه موردی : خیابان خیام شهر قزوین)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه شهرسازی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری،گروه شهرسازی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران

چکیده

امروزه گسترش دامنه فعالیت‌ها به واسطه ساخت‌و‌سازهای سرسام‌آور در شهرها، موجب بروز مشکلات ترافیکی در معابر نظیر تراکم ترافیک و کُندی جریان عادی عبور و مرور وسایل نقلیه،کاهش شدید فضای پارکینگ، افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی،بروز تصادفات و کاهش میزان امنیت عابران،افزایش آلودگی‌های زیست محیطی و مشکلات اجتماعی چون کاهش سرزندگی در افراد و مسائلی از این دست می‌شود. تأثیرات منفی ناشی از توسعه اتومبیل‌محور شهرها، موجب به وجود آمدن جنبش‌هایی در سطح جهان شده که عموماً توسعه شهرها را مبتنی بر انسان و پیاده‌مداری تعریف می‌کنند .مراکز شهری به دلیل تمرکز فعالیت‌ها و تجمع افراد، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین گره‌های ترافیکی در سطح شهرها نمایان می‌شوند. نظریه‌پردازان شهری ضمن ارائه تکنیک‌های متعدد در راستای توسعه انسان‌محورشهرها،اشاره‌ای مستقیم به احداث پیاده‌راه‌ها و تأثیرات مثبت این‌گونه فضاها بر رونق سرزندگی اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته و آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش حجم ترافیک وسایل نقلیه در  معابر معرفی می‌کنند.در فضای مشترک علاوه بر مرتفع کردن اولویت نخست نظریه‌پردازان شهری که همان انسان‌محور کردن فضاهای شهری می‌باشد، به نیازهای وابسته به حضور خودروها نیز توجه شده و همین امر موجب رضایت خیل عظیمی از ذینفعان فضاهای شهری به همراه داشته است.در فضای مشترک سعی برآن شده که علاوه بر حضور کامل افراد پیاده، وسایل نقلیه به‌صورت کنترل شده و با حجم محدود در فضای شهری حضور یابنددر این مقاله با استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیل اطلاعات موجود در منابع موردنظر،معیارهای طراحی شهری فضاهای مشترک­­ در مراکز شهرها استخراج و ارائه شد .در همین راستا و بر پایه معیارهای به دست آمده متون نظری و تجربیات جهانی متعدد ،راهکارها و ضوابط طراحی برای اجرای این ایده در مناطق مرکزی شهری(نمونه مورد مطالعه: خیابان خیام قزوین) در قالب یک چارچوب به صورت جدول ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Codification of The Designing Criteria of Shared Spaces In The Central Area of The Cities(Case study: Khayyam Street, Qazvin)

نویسندگان [English]

  • navid saeidi rezvani 1
  • Shayan Asadi 2
1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Irann
2 Master of Urban Design Student, Department of Urban Planning, Faculty Of Architecture And Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Background: Nowadays, outspreading the range of activities due to indulgent constructions in cities has led to road traffic problems such as traffic jam, slow transportations, intense decrease in parking lot, consumption of fossil fuels increases dramatically, accidents and decline in the safety of the pedestrian, increase of environmental pollution, social problems namely individual vivacity declines and etc. City centers due to concentration of activities and people are always indicated as one of the most important traffic spots in cities. Civil theoreticians, along providing various techniques in the human oriented development of the cities, have directly referred to constructing sidewalks and the positive effects of these spaces on social vivacity’s development and citizens satisfaction. which can be introduce as one of the most important approaches in decreasing traffic. in shared spaces, the first priority of the scientists of civil studies, in addition to make the city human-oriented, is the need for the presence of automobiles has also been noticed. This has led to satisfaction of a large number of the beneficiaries of the city space. In the shared spaces it has been tried to establish the controlled and limited presence of vehicle along with the full presence of the pedestrians.
 
Objectives: This paper aims to extract and provide urban design criteria to create Share Spaces in urban center (In this Study: Khayaam Street in Qazvin city) based on information analysis obtained from successful global experiences.
 
Method: In the research process, in addition to reviewing the theoretical contexts , using descriptive methods and analyzing the information available in the resources, it investigates the design criteria of Shared Space in global experiences and
the proposed criteria are Provided in order to implement this plan in central urban areas.
 
Result: Findings research indicate 5 separate items, identified the principles, criteria , sub-criteria, strategic axes and finally designing approaches of the Shares Space design for implementation in the urban centers and criteria for administrating these ideas has been presented as a framework in a table.   
 Conclusion:
presents a framework in 5 area such as, managing and calming traffic, progress in urban land scape, environmental and economical situations, city services, improvement in social life and cultural interaction are shared space design criterion in urban central area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shared space
  • City center
  • Traffic
  • Designing
  • Qazvin
-بحرینی ، حسین(۱۳۸۸). تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر،انتشارات دانشگاه تهران،تهران.

-پامیر،سای(1391). آفرینش مرکز شهری سرزنده:اصول طراحی شهری و بازآفرینی،ترجمه:مصطفی بهزادفر و امیرشکیبامنش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت،چاپ دوم،تهران.

-سعیدی رضوانی،نوید و فاطمی،نرجس سادات و همافر،میلاد و رحیمی،رابعه و حسن زاده،مهرنوش و مهری،فائزه(1394). روش تحقیق در مطالعات شهری،انتشارات کتابکده کسری.

-عباس زاده،شهاب و تمری،سودا(۱۳۹۲). بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده‌راه‌ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز. فصلنامه مطالعات شهری ، شماره 4 ،۹۵-۱۰۴.

-کلانتری،خلیل و احمد،پوراحمد(1384). فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها،جهاد دانشگاهی.

 

References

-Anvari, Bani. G.H. Bell, Michael. Sivakumar, Aruna. Ochieng, Washington Y.(2015). Modelling shared space users via rule-based social force model. Transportation Research Part C 51 ,p 83–103.

- Auckland City Council. (2009). Auckland's CBD into the future: Shared space. Retrieved June, 2010, from http://www.aucklandcity.govt.nz/council/projects/cbdproject/sharedspace.asp.

- Balsas,Carlos J.L.(2014). Downtown resilience: A review of recent (re)developments in Tempe, Arizona. Cities 36 ,p 158–169.

- Behzadfar. Mostafa., Shakibamanesh. Amir. (2011) Promoting city center parking qualities; using urban design guidelines.,International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning., Vol. 21, No. 1,p 35-44.

-Beitel,David , Stipancic , Joshua, Manaugh, Kevin, Miranda-Moreno, Luis.(2018) Assessing safety of shared space using cyclist-pedestrian interactions and automated video conflict analysis, Transportation Research Part D , 710–724.

- Borger, Bruno De. Russo, Antonio.(2017). The political economy of pricing car access to downtown commercial districts. Transportation Research Part B 98 ,p 76–93.

- Carmona, Mathew(2014). Explorations in urban design, Ashaghate Publishing Limited, England.

- Chartered Institution of Highways & Transportation (2010) Manual for Streets 2 – Wider Application of the Principles. CIHT.

- Coch, Gloria Serra. Chastel, Charlotte. Campos, Sergio. Coch, Helena.(2018). Graphical approach to assess urban quality: Mapping walkability based on the TOD-standard. Cities, Available online 1 February 2018.[ In Press].

- Curl,Angela. Thompson, Catharine Ward. Aspinall, Peter.(2015). The effectiveness of ‘shared space’ residential street interventions on self-reported activity levels and quality of life for older people. Landscape and Urban Planning 139,p 117–125.

- Department for Transport United Kingdom (2007) Manual for Streets. Thomas Telford.

- Department for Transport United Kingdom.(2011). Local Transport Note 1/11 Shared Space, Published by TSO (The Stationery Office),available from:www.tsoshop.co.uk.

- Elsorady, Dalia A.(2018). Revitalisation of Downtown Khedive Cairo: A contested sovereignty. Cities, Volume 73, March 2018, p 51-62.

- Giusti, Cecilia. Maraschin, Clarice.(2017). Downtown revitalization and urban space: A case study in Downtown Bryan, Texas. Cities 60 ,p 50–63.

- Grey,Tom. Siddall,Emma. O’Shea, Eoghan.(2012). Shared Space, Shared Surfaces and Home Zones from a Universal Design Approach for the Urban Environment in Ireland:  Key Findings & Recommendations. Trinityhaus,Dublin,www.trinityhaus.tcd.ie.

- Hass-Klau, C., (1990). The Pedestrian and City Traffic. Belhaven Press, London.

- Holmes,Chris.(2015). Accidents by Design:TheHolmes Report on “shared space” in the United Kingdom.

- Johnson,Bruce K.Whitehead, John C. Mason,Daniel S. Walker, Gordon J.(2012). Willingness to pay for downtown public goods generated by large, sports-anchored development projects: The CVM approach. City, Culture and Society 3 ,pp 201–208.

- Kaparias,I. Bell, MGH. Biagioli,T. Bellezza,L. Mount,B(2015). Behavioural analysis of interactions between pedestrians and vehicles in street designs with elements of shared space. Transportation Research Part F 30 , p115–127.

- Karndacharuk, Auttapone. Wilson, Douglas James. Dunn, Roger C.M.(2016) Qualitative evaluation study of urban Shared Spaces in New Zealand. Transportation Research Part D 42 , p119–134.

-Karndacharuk, Auttapone. Wilson, Douglas James. Mitch, Tse. (2011). Shared Space Performance Evaluation: Quantitative Analysis of Pre-Implementation Data IPENZ Transportation Group Conference. Auckland, New Zealand.

- Kures, Matthew E. Ryan,William F.(2012). Challenges Of An Organizational Approach To Applied Downtown Market Analysis. Applied Geography 32,p 80-87.

- Lewandowski, Krzysztof.(2016). The Proposition of Amendments to Certain Laws for the Betterment of Safety Conditions for the Supply of Goods in the City Centre. Transportation Research Procedia 16 ( 2016 ) p288 – 297.

- Mairi,Joyce.(2012).Shared Space in Urban Environments -Guidance Note. Flow transportation specialists, July 2012,p1-38.

- Mako, Emese. Szakonyi,Petra.(2016). Evaluation of human behaviour at pedestrian crossings. Transportation Research Procedia 14 , p 2121 – 2128.

- Rafiemanzelat. Reihaneh. Imani Emadi, Maryam. Jalal Kamali, Aida.(2017).City sustainability: the influence of walkability on built environments. Transportation Research Procedia 24 , p97–104.

-Rushdi,Alsaleh.Tarek.Sayed.(2020). Modeling pedestrian-cyclist interactions in shared space using inverse reinforcement learning, Transportation Research Part F 70 ,p 37–57.

-Scarinci, Riccardo .Markov, Iliya .Bierlaire, Michel.(2018). Network design of a transport system based on accelerating moving walkways. Transportation Research Part C 80 , p310–328.

-Shearer, David.(2010).Shared spaces in New Zealand Urban Areas. Thesis for the degree of Master of Surveying, School of Surveying, University of Otago. December 2010.

-Sheffield City Council (2008) Sheffield Home Zone Guidelines First Edition : April 2008.www. Sheffield.gov.uk/homezone.

-Whitlock, C.(2007). The green light for common sense. The Washington Post, 24-12-12.

-http://worldlandscapearchitect.com/cbd-shared-space-auckland-new-zealand-boffa-miskell

-https://davisla5.files.wordpress.com/2014/01/new-road-brighton-shared-space-street-furniture-within-shared-space.jpg

-http://gehlpeople.com/work/cases/

-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Road,_Brighton_-_shared_space.jpg

- http://www.uitp.org/civitas-satellite/

 

 

 


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1399