تأثیر زیبایی شناسی هندسی مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار)

نوع مقاله: مستخرج از پایانامه

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی،واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی.کرمان،ایران

2 دانشجوی دکترای، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی،واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی.کرمان،ایران

چکیده

تلاش برای توجه و باور ارکان مختلف حاکمیت به قابلیت مناطق آزاد به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت اقتصاد ملی و افزایش سهم اقتصاد درحال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم از اقتصاد بین‎المللی در این مدت از سوی دست‎اندرکاران اداره این مناطق در دستور کار قرار گرفته است تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد عملگرایی است. روش جمع­آوری داده­ها نیز مبتنی بر روش­های ترکیبی کیفی_کمی می­باشد. جامعه در پژوهش حاضر کلیه بازدیدکنندگان از 5 مجتمع تجاری چابهار با نام­های صالحیار، پردیس، فردوس، صدف و ابریشم می­باشد که برای بدست آوردن حجم نمونه از روش اشباع نظری استفاده گردید و در نهایت به حجم نمونه­ای 50 نفری رسیده شد. داده ­ای حاصل بخش جمعیت­شناختی توسط نرم­افزار  spss مورد تحلیل آماری قرار گرفته است و دیگر تجزیه و تحلیل­های سؤالات مصاحبه به وسیله نرم­­افزار Smart PLS ارائه گردیده است و نتایجی را بدین شرح ارائه داد: افراد برون­گرا، شمی یا قضاوتی تمایل بیشتر به بخش­های غذایی و تفریحی داخل مجتمع داشتند. زنان شمی در مقایسه با زنان حسی توجه بیشتری به کیفیت معماری و مجتمع­های تجاری و اجناس خریدشان داشتند. زنان قضاوتی در مقایسه با زنان ادراکی زمان بسیار پایین­تری به خرید اما دفعات بیشتری به خرید کردن می­پرداختند. افراد شمی_حسی با لذت کلی از تأثیر زیبایی­شناسی و رفتار خرید مورد تایید قرار گرفت و نشان داده شد که بعد فکری احساسی بر جنبه­های زیبایی معماری و تحریک به رفتار خرید موفق­تر عمل می­کند. آن­هایی که شخصیت برون­گرایی دارند بیشتر به صورت هیجانی و بی­دلیل اقدام به خرید می­کنند.

تازه های تحقیق

یافته ها و بحث

با توجه به یافته­های پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین یافته­های پژوهش حاضر می توان اینطور بیان داشت که میان ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی رابطه منفی وجود داشته و ادراک تراکم در مدل مورد نظر پژوهش نقش واسطه ای دارد. با توجه به آیندة پژوهش­های زیبایی­شناسی هندسی منظر، رویکردهای معرفی شدة فوق نه تنها با یکدیگر ناسازگار یا در رقابت نیستند، بلکه مکمل یکدیگر نیز بوده و تجلی یا بیان­هایی مختلف از فرم­های زیبایی­شناسی هندسی منظرهستند. همچنین ویژگی­های نشانه­شناسی، زیبایی­شناسی هندسی و عملکرد به عنوان کارکردهای اصلی محصولات مینی مالیسم احساس­گرا و کارکردهای یک محصول همواره دارای روابط متقابل و مستقیم با یکدیگرند و هر نقش می­تواند کارکرد مقبال را تولید، تقویت و یا تخریب نماید. برخی از ویژگی­های ساخته شده از فرم ساخته شده توسط جامعه فعلی ترجیح داده شده است و استقرار زیبایی­شناسی هندسی و عملکرد مورد انتظار یک همبستگی مثبت را نشان می­دهد.اشکال فرهنگی، منطقه­ای و سایرین نیز برای تحریک تفاوت­های معنی­دار لازم است.حال این نتایج با هدف و یافته­های پژوهش حاضر همسو می­باشد که ادراک از ویژگی­های ساختمان بر رفتار خرید بازدیدکنندگان، زیباشناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان و همچنین با تیپ های شخصیتی تاثیرات معناداری دارند.

نتیجه گیری

سه نتیجه اساسی در ارتباط با ویژگی­های مشترگی که تمامی این 5 مجتمع تجاری داشتند، به دست آمد: 1-در زیبایی­شناسی مجتمع­های تجاری، تنها بر زیبایی صوری متمرکز بود و سایر مراتب زیبایی را نادیده گرفته شده بود. در حقیقت مجموعه مراتب زیبایی یک اثر باید علاوه بر ادراک حسی انسان و ابزار این ادراک، سایر قوای ادراکی او را نیز متاثر نموده و در واقع علاوه بر ادراک حسی، ادارکات روانی و باطنی انسان نیز باید زیبایی اثر را به انسان القا کنند که این موارد در معماری مجتمع­ها چندان قوی بدان پرداخته نشده بود.2- زیبایی مجتمع­های تجاری می­بایست بومی و ملی(برآمده از فرهنگ و جهان­بینی جامعه) و به عبارت ساده با هویت می­بود و به تعبیر دیگر هویتش با هویت جامعه هماهنگ باشد تا جامعه بهتر بتواند آن را درک و با آن ارتباط برقرار کرده و در اثر تماس با آن احساس هویت نماید. بزرگ­ترین اشکال در تقلید از الگوهای بیگانه، ایجاد بحران هویت و از خود بیگانگی در معماری و زیباشناسی هندسی بناهای تجاری دیده می­شد. 3- مهم­ترین قسمت در حوزه زیباشناسی هندسی معماری این است که معیارهای مختلف مراتب زیبایی در دسترس و مورد شناخت طراحان و برنامه­ریزان باشند تا امکان ارزیابی زیبایی و تعیین مرتبه آن و هم­چنین شناسایی ابعادی از زندگی انسان که با زیبایی در ارتباط هست ایجاد شود که این مسئله در خصوص مجتمع­های تجاری چابهار احساس نمی­شد. و در نهایت قبل از این­که شروع به بررسی زیبایی­شناسی هندسی و تأثیر آن بر رفتار خرید را مدنظر قرار داده شود به سنجش اولیه از درک بازدیدکنندگان از ویژگی­های مجتمع­های تجاری چابهار صورت گرفت و نتایج نشان داد که درک افراد از ویژگی­های معماری مجتمع­های تجاری در سطح متوسطی قرار دارند. تجزیه و تحلیلی که براساس تیپ­های شخصیتی و رفتار خرید صورت گرفت نتایجی را بدین شرح ارائه داد. براساس تیپ­های شخصیتی مایرز بریگز، افراد برون­گرا، شمی یا قضاوتی تمایل بیشتر به بخش­های غذایی و تفریحی داخل مجتمع داشتند. زنان شمی در مقایسه با زنان حسی توجه بیشتری به کیفیت معماری و مجتمع­های تجاری و اجناس خریدشان داشتند. زنان قضاوتی در مقایسه با زنان ادراکی زمان بسیار پایین­تری به خرید اما دفعات بیشتری به خرید کردن می­پرداختند. افراد شمی_حسی با لذت کلی از تأثیر زیبایی­شناسی و رفتار خرید مورد تایید قرار گرفت و نشان داده شد که بعد فکری احساسی بر جنبه­های زیبایی معماری و تحریک به رفتار خرید موفق­تر عمل می­کند. آن­هایی که شخصیت برون­گرایی دارند بیشتر به صورت هیجانی و بی­دلیل اقدام به خرید می­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of geometric aesthetics of commercial complexes based on recognizing the role of personality types (Case study: Chabahar commercial complexes)

نویسندگان [English]

  • Ajang Baqaei 1
  • Neda Sohrabzadeh 2
  • Mahdie Moini 1
1 Faculty of Kerman Azad University
2 University student
چکیده [English]

Introduction
Communal environments, such as commercial complexes with diverse and diverse users, are themselves comprised of diverse social systems. These social systems are a set of individuals that are directly or indirectly associated with a particular social order, and together these different systems form a whole and a larger social system. That operate in a specific world and, as we know, for most activities collectively, there is a society with age and gender restrictions that includes specific and specific standards and principles. It's aesthetic and design, but given that in commercial complexes, the types of activities are out of character and have more diverse features. However, putting them together with the amount of communication they have may interfere with them. Chabahar commercial complexes, like other architectural sites, have unique features that are rarely addressed in Iran and its vacancy is clearly visible. Thus, in the present study, it is attempted to investigate the effect of geometric aesthetics on the shopping behavior of visitors of commercial complexes based on the recognition of the role of personality types of Chabahar commercial complexes.
Materials and Methods
The present study is based on a pragmatic approach. The method of data collection is based on mixed methods. In most statistical gathering activities, it is not enough to collect, adjust and present the findings or determine the statistics, but it is necessary to analyze and deduce on the basis of this collected and regulated information. Explain and make decisions. This section of statistics relies on the analysis, interpretation, and generalization of the results of statistical preliminary adjustment and calculation. The software used for quantitative data analysis in the present study can be referred to SPSS, correlation tests and factor analysis coefficients and structural equations and Smart Pls software.
Results and Discsussion
According to the findings of researches at home and abroad as well as the findings of the present study, it can be concluded that there is a negative relationship between density perception and social interactions and the perception of density in the research model mediated role. has it. Given the future of landscape geometrical aesthetic research, the approaches presented above are not only incompatible or in competition with each other, but also complement each other and are expressions or expressions of geometrical aesthetic forms. Also the features of semiotics, geometrical aesthetics and performance as key functions of sensationalist minimalism products and functions of a product are always interconnected and direct, and each role can produce, enhance or enhance the opposite function. To destroy. Some of the features made of the form made by the current community are preferred and show the establishment of geometric aesthetics and the expected performance of a positive correlation. Cultural, regional and other forms are also needed to stimulate meaningful differences. These results are in line with the purpose and findings of the present study that the perception of building characteristics has significant effects on visitors 'shopping behavior, geometric aesthetics on visitors' shopping behavior as well as with personality types.
Conclusions
Three basic results were obtained with regard to the characteristics of the commonality that all of these five commercial complexes had: 1. In the aesthetics of commercial complexes, only the formal aesthetic was focused and the other aesthetic aspects were ignored. In fact, in addition to human perception and the means of this perception, the complexity of a work's aesthetics must affect its other perceptual powers, and in addition to its perceptual perception, the human's psychic and esoteric perceptions must also induce human beauty. Things were not so strong in the architecture of the complexes.2- The beauty of the commercial complexes had to be native and national (derived from the culture and worldview of the community) and simply identifiable and in other words its identity. Coordinate with the identity of the community so that the community can better understand and interact with it and feel a sense of identity through contact with it. The greatest forms of imitation of alien patterns, identity crises, and alienation were seen in the architecture and geometrical aesthetics of commercial buildings. 3. The most important part in the field of geometrical aesthetics of architecture is that different criteria of beauty are available to designers and planners to evaluate the beauty and rank of it, as well as identify aspects of human life that are beautifully There is a connection that was not felt in the Chabahar commercial complexes. And finally, before starting to look at geometric aesthetics and their impact on shopping behavior, we first measured visitors' perceptions of the characteristics of Chabahar commercial complexes, and the results showed that people's perceptions The architectural features of the commercial complexes are in the middle level. An analysis based on personality types and purchasing behavior presented results. According to Myers Briggs personality types, extroversion, schism or judgment were more likely to be in the food and entertainment sectors within the complex. The Shamis women paid more attention to the quality of the architecture and the commercial complexes and shopping goods than the sensory women. Judicial women bought much less time than perceptual women, but they spent more time shopping. Schemo-sensory subjects were generally satisfied with the aesthetic and shopping behavior impact, and it was shown that the emotional dimension of the aesthetic aspects of architecture and stimulated more successful shopping behavior. Those with an extroversion personality tend to buy more emotionally and unnecessarily

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Geometric Aesthetics"
  • "Visitor shopping behavior"
  • "Commercial complexes"
  • "Personality types"

مقدمه

محیط­های جمعی همچون مجتمع­های تجاری که دارای استفاده­کنندگان متنوع و متعدد هستند، خود مشتمل بر نظام­های اجتماعی متنوعی هستند. این نظام­های اجتماعی، مجموعه­ای از افراد هستند که مستقیم یا غیرمستقیم به منظوری خاص با هم رابطه منظم اجتماعی دارند و با در کنار هم قرار گرفتن این نظام­های مختلف در یک کالبد معین یک نظام اجتماعی کلی و بزرگتر شکل می­گیرد که در جهانی خاص به فعالیت می­پردازند و همانطور که می­دانیم برای اکثریت فعالیت­هایی که به صورت جمعی انجام می­گیرد یک جامعه با محدودیت­های سنی و جنسی وجود دارد که شامل استانداردهای خاص و ویژه با اصول و قوانین زیباشناختی و طراحی است ولی با توجه به اینکه در مجتمع­های تجاری، نوع فعالیت ها از حالت خاص خارج شده و دارای ویژگی­های متنوع­تری می­شود، در کنار هم قرار دادن آنها با میزان ارتباطی که با هم دارند ممکن است باعث تداخل آنها هم شود. مجتمع­های تجاری چابهار هم مانند سایر مکان­های معماری از ویژگی­های منحصر به فردی برخوردار است که در ایران کمتر به آن پرداخته شده و جای خالی آن به وضوح دیده می­شود. بدین ترتیب در پژوهش حاضر سعی می­شود تا با توجه به هدف پژوهش که بررسی تأثیر زیبایی­شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع­های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ­های شخصیتی از مجتمع­های تجاری چابهار می­باشد.

مواد و روش ها

تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد عمل­گرایی است. روش جمع­آوری داده­ها نیز مبتنی بر روش­های آمیخته می­باشد. در بیشتر فعالیت­های آماری جمع­آوری، تنظیم و ارائه­ی یافته­ها و یا تعیین آماره­ها کفایت نمی­کند، بلکه لازم است براساس این اطلاعات جمع­آوری و تنظیم شده، تجزیه و تحلیل و استنباط­هایی برای تبیین و تصمیم­گیری صورت گیرد. این بخش از آمار که به تحلیل، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبه­ی مقدماتی آماری تکیه دارد. نرم­افزارهای مورد استفاده برای انجام تجزیه و تحلیل داده­های کمی در پژوهش حاضر می­توان به SPSS، آزمون­های همبستگی و ضرایب تحلیل عاملی و معادلات ساختاری و نرم­افزار Smart Pls اشاره کرد.

امام­قلی، عقیل، آیوازیان، سیمون، محمدی، علی، اسلامی، غلام­رضا (1393)،"روان­شناسی محیطی، عرصه مشترک معماری و علوم رفتاری"، فصلنامه علوم رفتاری.

آهنگی، اکرم، عابدین، علیرضا، فتح­آبادی، جلیل (1388)،"رابطه بین شخصیت با سبک­های حل مسأله در کارکنان دانشگاه"، فصلنامه روان­شناسی کاربردی، سال3، شماره4.

پورجعفر، محمدرضا، بمانیان، محمدرضا، تقوایی، علی­اکبر، منتظرالحجه، مهدی (1390)، "درآمدی بر گونه­شناسی کالبدی نشانه­های شهری در نقشه ادراکی شهروندان"، دو فصلنامه معماری و شهرسازی(7).

حبیبی، امین (1396)|،"رویکردهای نوین در پژوهش زیبایی­شناسی هندسی منظر"، مجله علمی_پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و معماری و شهرسازی نظر، سال چهاردهم، شماره 49.

شعاری­نژاد، علی­­اکبر (1354)،" روان­شناسی عمومی"، انتشارات علم و دانش، تهران، چاپ اول.

شولتز، دوان (1378)،" نظریه شخصیت"، انتشارات علم و دانش، تهران، چاپ اول.

فتح­علی، متینه، خیری، بهرام ( 1393)،" بررسی تأثیر ویژگی­های جمعیت­شناختی و روان­شناختی بر روی قصد خرید"، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، مقاله 17، دوره 4، شماره3.

قلی­زاده، فرض­الله (1376)،"روان­شناسی شخصیت"، نشر هادی، چاپ اول.

کریمی­مشاور، مهرداد (1392)، "رویکردها و روش­ها در زیبایی­شناسی هندسی شهری"، باغ­نظر، سال 10، شماره 24.

لطیفی، امین، سجادزاده، حسن (1394)،"ارزیابی تأثیر مؤلفه­های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک­های شهری"، فصلنامه علمی_پژوهشی، شماره 11.

مجیدی، سعید، فرج­عصری، الهه (1390)،"نشانه­شناسی، زیبایی­شناسی هندسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس­گرا"، نشریه هنرهای زیبا_هنرهای تجسمی، شماره 45.

موسوی­نیا، سیده فاطمه، مدنی، رامین، پوردیهیمی، شهرام، صالح­صدق­پور، بهرام (1396)،"پیکره­بندی فضایی، ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط­های مسکونی: ارائه یک مدل علی(نمونه موردی: مجتمع­های مسکونی شهر مشهد)"، نشریه هنرهای زیبا_معماری و شهرسازی، دوره 22، شماره 1.

وحدت­طلب، مسعود، نژادابراهیمی، احد، نیک ­رام، امین (1393)،" مفهوم زیبایی­شناسی هندسی و معیارهای ارزیابی آن در معماری"، دومین کنگره بین­المللی سازه، معماری و توسعه شهری، ص14

هومن، حیدرعلی ( 1387)،" راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی"، تهران : سازمان سمت.

منابع انگلیسی

Alp, A (2014). “An Experimental Study of Aesthetic Response to Geometric Configurations of Architectural Space”,Source: Leonardo, Vol. 26, No. 2 (1993).

Jennatha, K & Nidhish P. J.(2016). “Aesthetic judgement and visual impact of architectural forms: a study of library buildings”, International Conference on Emerging Trends in Engineering, Science and Technology, Procedia Technology 24.

Ladhari,R. et al.(2017). “The role of emotions in utilitarian service settings: The effects of emotional satisfaction on product perception and behavioral intentions”, Journal of Retailing and Consumer Services 34 (2017).

Laurans, G. et al (2012). “Assessing emotion in human–product interaction: an overview of available methods and a new approach”. Journal of Product Development 16(3).

Liu, H.et al.(2014). “The study of aesthetic factors and aesthetic responses of indoor environment”, International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, Vol. 2, Issue 9, Sep 2014.

Myung, E & Kim, K.(2017). “Measurement of User Emotion and Experience in Interaction with Space”, Journal of Asian Architecture and Building Engineering,pp:99-109

Xenaki, I. et al.(2012). “The functional role of emotions in aesthetic judgment”, New Ideas in Psychology 30 (2012) 212–226

Xenaki, R.et al.(2012). “The functional role of emotions in aesthetic judgment”, New Ideas in Psychology 30.


دوره 1، شماره 2
بهار 1399
صفحه 42-61
  • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1399