دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

یاداشت فنی

1. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی


علمی پژوهشی

2. ارزیابی استانهای شمال غربی ایران از نظر شاخص‌های غالب اقتصادی آنها با مدل ویکور(1395-1390)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1399

امید جامی


مستخرج از پایانامه

3. بررسی تأثیر زیبایی‌شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع‌های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ‌های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع‌های تجاری چابهار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1399

آژنگ بقایی؛ ندا سهراب زاده؛ مهدیه معینی