دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مستخرج از پایانامه

1. تأثیر زیبایی شناسی هندسی مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

آژنگ بقایی؛ ندا سهراب زاده؛ مهدیه معینی


علمی پژوهشی

2. بررسی تاثیرات سرزندگی فضاهای شهری بر شکل گیری تصویر ذهنی شهروندان با تکنیک عکاسی شهری (میدان حسن آباد تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

رضا خانلری؛ زهرا محمد علی لواسانی


3. تدوین معیارهای طراحی فضای مشترک در مناطق مرکزی شهرها (مطالعه موردی : خیابان خیام شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

نوید سعیدی رضوانی؛ شایان اسدی


یاداشت فنی

4. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی


شماره‌های پیشین نشریه