تعداد مقالات: 16
1. ارزیابی نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر قروه)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-14

حمید گنجائیان؛ مرتضی اکبریان؛ امیرعلی عباس زاده


3. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی


6. بازشناسی ماهیت ساباط در بافتهای تاریخی(نمونۀ موردی:ساباط های محلات بافت تاریخی نایین)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399

میترا آزاد؛ مهدی سلطانی محمدی؛ خاطره طالبی


15. پیوند فضا و جنسیت بر بستر مدرنیته در شهر و معماری ایران

دوره 1، شماره 2، بهار 1399، صفحه 103-90

مینوش صدوقیان‌زاده