تعداد مقالات: 20
1. ارزیابی نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر قروه)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-14

حمید گنجائیان؛ مرتضی اکبریان؛ امیرعلی عباس زاده


2. شارت ، روشی برای مشارکت در طراحی شهری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 16-1

نیما صیاد؛ نوید سعیدی رضوانی


5. بازشناسی ماهیت ساباط در بافتهای تاریخی(نمونۀ موردی:ساباط های محلات بافت تاریخی نایین)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 31-17

میترا آزاد؛ مهدی سلطانی محمدی؛ خاطره طالبی


18. نقش طرح های توسعه شهری در واگذاری اراضی توسط دولت نمونه موردی: آران و بیدگل

دوره 1، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 92-77

امیر اشنویی نوش آبادی؛ مهدی مولایی آرانی