نویسنده = ������������ �������������������� �������� ������