نویسنده = ���������� ���������� ������ �������� ��������