نویسنده = �������� ������ ���������������� ��������